Artikler

Håndtrykk
Håndtrykk
Ny IA-avtale fra 1. januar 2019 gjelder nå hele det norske arbeidsliv
Det er inngått ny IA-avtale for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022. De viktigste strukturelle endringene i den nye a...
Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Utfordringer ved faktaundersøkelser
18.03.2019
Juristforbundets Advokatkontor opplever en jevn økning i antall saker hvor det foreligger påstander fra en arbeidstaker knyttet...
Les mer
Retten til ammefri
07.03.2019
Mens debatten pågår i media om fordeling av foreldrepermisjon, har Juristforbundet fått henvendelser om retten til ammefri. Det...
Les mer
Diskrimineringsnemnda: Håndhilsepåbud er ikke diskriminering
Saken dreide seg om en vikarlærer i Oslo-skolen og spørsmål om forlengelse av et midlertidig ansettelsesforhold.
Les mer
Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
Les mer
Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon
Arbeidsmiljøloven gir ved nærmere angitte anledninger arbeidstakeren muligheter til å søke om ulønnet permisjon fra arbeidet. D...
Les mer
Hva betyr din arbeidsavtale?
Alle arbeidstakere skal ha en arbeidsavtale. Den skal være skriftlig og inneholde flere obligatoriske reguleringer av ditt arbe...
Les mer
Søk råd før du skriver under arbeidsavtalen
En advokatfullmektig kan utføre rettshjelp i en advokats navn. Fullmektigen arbeider under en prinsipals tilsyn og kontroll, de...
Les mer
Når har du krav på attest?
I takt med samfunnets utvikling er det vanlig at en arbeidstaker bytter arbeidssted en eller flere ganger i løpet av sin arbeid...
Les mer
Rollekonflikt som tillitsvalgt under omstillingsprosesser
Det omstilles i høyt tempo i offentlig sektor. De tillitsvalgte trekkes inn i prosessene som Juristforbundets representant for ...
Les mer
1 2 3