Omstillingsveileder

Mann og kvinne forhandler på kontor

Foto: iStock/BraunS

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Derfor har Juristforbundet i samarbeid med Samfunnsviterne, laget en omfattende omstillingsveileder for tillitsvalgte og ansatte.

Begrepet omstilling omfatter i vid forstand endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Det kan omfatte løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formelle organisasjonsendringer. Det er særlig de to siste kategoriene som er aktuelle når vi snakker om omstillinger eller endringsprosesser i denne veilederen.

Målgruppen for denne veilederen er i hovedsak tillitsvalgte og ansatte i statlig sektor, og veilederen retter seg mot omorganisering internt i virksomheten eller mellom flere statlige virksomheter.

Når det gjelder de kollektive og individuelle rettighetene i omstillingsprosessen er det rettslige rammeverket i hovedsak formulert og basert på ulovfestede prinsipper. Erfaring fra tidligere omstillingsprosesser og gjennomgående prinsipper for god ledelse bidrar til å utvikle det rettslige grunnlaget. Veilederen har derfor overføringsverdi til andre tariffområder enn staten, innenfor kommunal sektor og for forvaltningsbedrifter.