Artikler

21. juni 2024
Bare litt ufør: Du må ikke gå i fellen, men passe deg for den

Det snakkes av og til om «uførefellen». Fellen er der for de som er/blir mindre enn 50 prosent uføre og som senere får økt u...

12. juni 2024
Pensjonsforliket og hva det innebærer

I mars inngikk et bredt flertall på Stortinget et pensjonsforlik. Hensikten med forliket er å styrke pensjonssystemets sosia...

Lønn på røde dager - dette er bestemmelsene

«Røde dager» er en norsk betegnelse for offentlige høytids- og fridager, som gjerne markeres med rødt i kalenderen. Da har a...

Norsk rettssal
4. april 2024
Forflytningsforbudet og rettigheter for tidligere domstolledere

Det var ikke ulovlig å omorganisere overtallige domstolledere til rene dømmende stillinger, konkluderte ...

7. februar 2024
Ny dom fra Høyesterett om varslingsbegrepet

Høyesterett avsa 21. desember 2023 en dom om hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven. Spørsmålet var om en e-post m...

Signerer avtale
7. februar 2024
Endringer i arbeidsmiljøloven per 01.01.2024

Ved inngangen til 2024 ble det innført flere praktisk viktige endringer i arbeidsmiljøloven. Noen av endringene er et result...

18. januar 2024
Arbeidstid og stillingsnivå for nyutdannede

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 fastsetter grenser for arbeidstidens lengde, herunder fordeling av disse timene i løpet av døg...

2. januar 2024
Arbeidstakernes ve og vel

Mange av henvendelsene Juristforbundets Advokatkontor mottar, er relatert til mer praktiske og personlige problemstillinger ...

1. januar 2024
Medlem diskriminert grunnet funksjonsnedsettelse

Juristforbundet har på vegne av medlem hatt en sak til behandling i Diskrimineringsnemnda, jf. sak 2022/631. Tema i saken va...

5. desember 2023
Ny dom fra Høyesterett om arbeidstid

Dommen viser at spørsmålet om hva som er «arbeidstid» avhenger av hvor omfattende begrensninger som legges på arbeidstakeren...