Varsling

Silhuett av kvinne i stor døråpning
Foto: iStock.com/sdominick

Varsling innebærer en ytringssituasjon hvor en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på jobben. Men hvordan defineres «kritikkverdige» i denne sammenhengen? Og hvor går grensen mellom ytring og varsling?

Juristforbundets nye veiledning skal være en støtte for partene i krevende prosesser rundt varsling.

Et godt arbeidsmiljø forutsetter lav terskel for saklig kritikk og uenighet, og en bedriftskultur som håndterer innspill og innsigelser på en ryddig måte. Jurisforbundet jobber for et arbeidsliv med en åpen og konstruktiv dialog mellom partene. Men hva når det er vanskelig å si fra, når kritikkverdige forhold ikke blir håndtert eller når dialogen låser seg?

Varslingsveileder

Det kan være vanskelig å trekke grensen mellom ytringer etter Grunnlovens vern og varslingsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven. Diskusjoner og uenighet vil som hovedregel ikke omfattes av varslingsbestemmelsene. Det er først når en ansatt konkretiserer ytringene som en klar kritikk at den ansatte beveger seg over i området som kan anses som varsling.

Varslingssaker kan være krevende både for dem som varsler om kritikkverdige forhold og for dem det blir varslet om, for andre arbeidstakere, arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombudet. For å sikre gode og konstruktive varslingsprosesser, er det nødvendig med trygghet og forutberegnelighet. Med Juristforbundets varslingsveileder får de involverte god innsikt i rettsregler og øvrige premisser som gjelder i forbindelse med varsling.

Ikke alle meldinger om kritikkverdige forhold kan karakteriseres som varsling i lovens forstand. Dette belyser vi i veilederen. Det kan være uttalelser, ytringer eller bekymringer som man normalt skal kunne ta opp innenfor et vanlig ytringsklima på en arbeidsplass. Vi ønsker å bidra til bevissthet og kunnskap rundt dette, ikke minst for ledere og personalansvarlig.

Les Juristforbundets varslingsveileder (krever innlogging)

Usikker på hvordan du skal håndtere en vanskelig sak?

Som første skritt anbefaler vi at du drøfter forholdet med tillitsvalgte, verneombudet eller med en av advokatene ved Juristforbundets advokatkontor. En utenforstående part kan bidra med refleksjoner og råd som kan dempe konfliktnivået.

Se også Arbeidstilsynets informasjonssider om varsling

Advokatkontoret
Telefon: 40 00 24 25