Hvordan vi jobber

Advokatene og advokatfullmektigene i Juristforbundet ønsker i størst mulig grad å løse saken gjennom konfliktløsning, forhandlinger og mekling. Vi følger utviklingen mot samarbeidsorientert jus (collaborative law) der vi vektlegger problemløsningsstrategier fremfor trusler og ultimatum.

Rådgivningen gis på den mest hensiktsmessige måten ut fra hva saken gjelder. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig å få kunnskap om hvilke regler som gjelder og hvordan disse skal forstås, for så å gå videre med saken selv.

Erfarne på kollektiv og individuell arbeidsrett

Juristforbundet har seks advokater og advokatfullmektiger som jobber med rådgivning av medlemmer og tillitsvalgte i kollektiv og individuell arbeidsrett og mekling. Vi har betydelig kompetanse på de særlige arbeidsrettslige problemstillingene jurister og advokater ofte støter på. I tillegg har vi god oversikt over juristers arbeidsvilkår innenfor de ulike sektorene i arbeidslivet.

Vi skriver også fagartikler, foreleser, representerer forbundet i ulike fagutvalg og deltar i kollektive forhandlinger.

Gir råd om arbeidsforholdet

Som medlem av Juristforbundet kan du få råd i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Dette kan gjelde avtaletolkning, lønnsspørsmål, ansettelsesform, endringer i arbeidsforholdet, arbeidstid, permisjoner, arbeidsmiljøutfordringer, virksomhetsoverdragelser eller avslutning av arbeidsforhold. Medlemmer i lederstillinger kan også få rådgivning knyttet til arbeidsforholdet.

Bredt spekter av tjenester – ikke bare jurister

Ønsker du karriererådgivning eller innspill til hvordan du selv kan ta grep egen arbeidssituasjon, står vi til tjeneste med interne og eksterne ressurser. Vi har knyttet til oss profesjonelle samarbeidspartnere innen karriereveiledning, arbeidspsykologi og pensjonsrådgivning for å finne løsningene du etterspør.

Domstolsbehandling

Hvis støtte til konfliktløsning og forhandlinger ikke når fram, kan advokatene gå inn som part i saken og representere deg overfor arbeidsgiver. Om nødvendig kan de bringe saken inn for ulike tvisteløsningsorganer og ombud eller føre saker for de ordinære domstolene eller arbeidsretten.

Konfidensialitet

Juristforbundets advokatkontor er underlagt konfidensialitet i henhold til advokatetiske regler og Juristforbundets etiske retningslinjer, og behandler klientinformasjon i tråd med dette. Som flerfunksjonelt advokat- og konflikthåndteringskontor har vi knyttet til oss andre profesjoner enn jurister, og diskuterer bare klientspesifikk informasjon med dem etter eksplisitt tillatelse fra våre klienter.

Hvem kan bruke advokatkontoret?

For å ha rett til rådgivning må du har vært medlem i minst én måned, og saken må ha oppstått etter at du ble medlem. Tilbudet gjelder ikke pensjonistmedlemmer. Advokatforeningens medlemmer kan ikke bruke advokatkontoret med mindre de også er medlemmer i Juristforbundet. 

Hvem dekker kostnadene?

Som medlem i Juristforbundet kan du benytte deg av advokatkontoret uten kostnader. Saker som skal føres for domstolen, må gjennom et særskilt godkjenningsutvalg (se Juristforbundets retningslinjer for juridisk bistand). Dersom saken fremmes, dekker forbundet som hovedregel alle kostnadene knyttet til domstolsbehandlingen.

Juristforbundet dekker ikke kostnader til bruk av annen advokat med mindre dette er avtalt på forhånd.

Et annerledes advokatkontor

Vi ønsker å spare deg som medlem for de menneskelige belastningene en rettsak vil koste deg – i tid, forverring av situasjonen, ødelagte relasjoner, usikkerhet og tapet av anonymitet. Ved Juristforbundets advokatkontor gjør vi som vi sier: Vi tror på en utenomrettslig tvisteløsning, og vi gjør vårt beste for å praktisere det vi tror på.

Alle våre jurister går gjennom forhandlingsprogrammet PON ved Harvard Law School.
Se også Boston Law Collaborative – et godt eksempel på hvordan samarbeidsorientert jus og tverrfaglig tilnærming brukes ved et anerkjent advokatkontor.  

Våre verdier:

• Etikk og integritet
• Profesjonalitet og handlekraft
• Forståelse, samarbeid og konflikthåndtering