Retningslinjer for juridisk bistand

Retningslinjene gir, sammen med regler for god advokatskikk, en oversikt over de rutiner og regler som gjelder for juridisk bistand til forbundets medlemmer. Forvaltningsrettslige prinsipper om taushetsplikt og habilitet gjelder så langt de passer.

Retningslinjer vedtatt første gang 6. juni 2003. Siste justering foretatt av hovedstyret 20. mai 2015.

Juristforbundets medlemmer som har behov for mer omfattende juridisk bistand, skal gjøres kjent med disse retningslinjene. 

1. Saker der Juristforbundet yter juridisk bistand

Juristforbundet skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere. Som ledd i dette ytes juridisk bistand til medlemmer i saker som angår arbeidsforholdet.

Ledere kan også motta bistand knyttet til sin rolle som arbeidstaker. Det ytes ikke bistand til pensjonistmedlemmer, jf. vedtektene § 2-3 pkt. c.

Juristforbundet kan i særlige tilfeller utvide bistanden til også å gjelde saker som bare har en mer indirekte tilknytning til arbeidsforholdet.

Retten til juridisk bistand forutsetter minimum én måneds medlemskap, og er begrenset til tvister som har oppstått etter innmelding i forbundet, jf. vedtektene § 2-3 pkt. d.


2. Henvendelse om juridisk bistand

Medlemmer som ønsker juridisk bistand fra forbundet, skal henvende seg til sekretariatet.

Juridisk bistand ytes normalt av forbundets advokater/advokatfullmektiger ved Advokatkontoret. Juristforbundet dekker som hovedregel ikke utgifter til ekstern advokat. Generalsekretæren kan i særlige tilfeller bestemme å sette ut hele eller deler av oppdrag til eksterne rådgivere.

Generalsekretæren avgjør hvilken intern eller ekstern prosessfullmektig eller rådgiver som skal gi bistand til medlemmet i den konkrete sak.


3. Saksbehandlingsregler

Valg av fremgangsmåte avgjøres i samarbeid mellom medlemmet, Advokatkontoret og eventuell ekstern engasjert rådgiver.Ekstern rådgiver skal holde forbundet løpende informert om sakens utvikling.

Dersom medlemmet ønsker at Advokatkontoret skal gi mer omfattende bistand, herunder å representere medlemmet utad, forutsettes det at medlemmet selv bidrar til sakens opplysning ved redegjørelse og fremleggelse av alle nødvendige faktiske opplysninger.

Juristforbundet overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Ønsker medlemmet at forbundet allikevel overtar saken, kan det gis bistand etter en konkret vurdering hvor blant annet muligheten for å påvirke sakens resultat vil ha betydning. Hvis forbundet skal overta ansvaret for en sak, må medlemmet skriftlig bekrefte at saken er overført til Juristforbundet. Forbundet dekker ikke utgifter som er påløpt før saken er overtatt.

Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefalinger fra Juristforbundet, forbeholder forbundet seg retten til å tre ut av saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet.


4. Omfanget av bistanden

Juristforbundet yter som hovedregel bistand fra sekretariatet kontaktes og frem til en forhandlingsløsning.

Før en sak bringes inn for rettsapparatet, skal generalsekretæren i samråd med medlemmet vurdere om saken først skal bringes inn for en ombudsordning eller et alternativt tvisteløsningsorgan.

Ønsker medlemmet å bringe saken inn for rettsapparatet, følges reglene i punkt 5.


5. Beslutningsmyndighet om en sak skal bringes inn for rettsapparatet

Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB) avgjør om en sak skal bringes inn for rettsapparatet. 

Generalsekretær og Advokatkontoret skal utarbeide en innstilling til HUB der det redegjøres for sakens faktiske og rettslige sider, med en vurdering av hva som kan oppnås. Sakens betydning for medlemmet og sakens prinsipielle betydning for Juristforbundet skal vurderes i innstillingen. Den skal videre inneholde et kostnadsoverslag med en risikovurdering og en vurdering av hensiktsmessigheten i bruk av organisasjonens midler til å gjennomføre en rettssak.

HUB behandler saken innen en uke. Vedtaket i HUB skal gjengi hovedbegrunnelsen for beslutningen. Dersom HUB vedtar at saken ikke skal forfølges videre, skal medlemmet gis et begrunnet vedtak. Medlemmet kan påklage vedtaket til hovedstyret, som endelig avgjør saken. Klagefristen er to uker fra medlemmet mottok avgjørelsen. Medlemmet skal opplyses om klagefristen.

Saker som skal behandles i forliksrådet trenger ikke å legges frem for HUB.

Hvis den interne saksbehandlingen medfører at prosessuelle frister ikke kan overholdes, kan Advokatkontoret etter avtale med medlemmet utarbeide prosessuelle dokumenter i medlemmets navn og for medlemmets risiko.


6. Økonomi i forbindelse med at en sak fremmes for rettsapparatet/et ombud

Dersom det fremmes en sak for domstolene eller et annet tvisteløsningsorgan, dekker forbundet alle utgifter. Det vil si egne saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og samtlige kostnader i forbindelse med betenkninger, føring av vitner, sakkyndige osv. Forbundet dekker også eventuelle idømte saksomkostninger.

HUB kan i den enkelte sak sette en øvre økonomisk ramme for forbundets støtte i saken. Medlemmet og vedkommendes prosessfullmektig skal varsles om et slikt vedtak.

Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.


7. Saker som føres for Arbeidsretten (kollektiv arbeidsrett) og partshjelp

Hovedstyret beslutter om en sak skal fremmes for Arbeidsretten. Dette gjelder selv om Akademikerne står som saksøker og Juristforbundet fremmer saken via hovedsammenslutningen.

Spørsmål om forbundet skal stille som partshjelp, avgjøres av hovedstyret.

Retningslinjene for juridisk bistand gjelder så langt de passer for kollektive arbeidsrettssaker og for spørsmål om partshjelp.