Hvem kan bli medlem?

Hvem som kan bli medlem bestemmes i vedtektenes kapittel 2:

Medlemskap

a)   Ordinære medlemmer

Følgende utdanning kvalifiserer for medlemskap i Norges Juristforbund:

  • Graden cand.jur. fra norsk universitet eller tilsvarende utdanning fra utenlandsk studiested
  • Mastergrad i rettsvitenskap fra norsk universitet og høgskole eller tilsvarende utdanning fra utenlandsk studiested

Hovedstyret utarbeider retningslinjer for hvilke mastergrader fra utlandet som skal kunne likestilles med norsk mastergrad. 

b)   Medlemmer opptatt på spesielle vilkår

Kandidater med mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet kan opptas som medlemmer hvis studiet omfatter juridiske tema og hvis kandidaten for øvrig har en relevant, juridisk yrkeserfaring som etter en samlet vurdering anses som likeverdig med kravene til ordinært medlemskap.

c)   Studentmedlemmer

Studenter kan opptas som medlemmer når de studerer rettsvitenskap ved universitet eller høgskole i Norge som tilbyr mastergradsutdanning i rettsvitenskap eller 3-årig utdanning som kan inngå i en mastergrad i rettsvitenskap.

Det forutsettes at studentmedlemmene har studiet som hovedbeskjeftigelse.

Dokumentasjon kan kreves fremlagt.

Også studenter som kombinerer arbeid med utdanning kan bli medlem. Det fastsettes separate kontingentvilkår for denne gruppen.

Retten til studentmedlemskap opphører hvis avsluttende eksamen på masternivå ikke er avlagt etter 10 år som studentmedlem.

Studentmedlemskapet overføres automatisk til ordinært medlemskap etter avlagt master i rettsvitenskap

d)  Pensjonistmedlemmer

Medlemmer som har blitt alderspensjonister, overføres til pensjonistmedlemskap. Medlemmer som har blitt uførepensjonister, gis tilbud om pensjonistmedlemskap.