Medlemsbetingelser

Medlemmets rettigheter og plikter

 • Medlemskapet er gyldig når medlemmet har akseptert Juristforbundets vedtekter, medlemsbetingelsene og personvernerklæringen, og innmeldingen er godkjent av Juristforbundet.
 • Juristforbundet vil ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og vil ved behov bistå i lønnsforhandlinger og andre karriere- og arbeidslivsspørsmål.
 • Medlemmet plikter å holde Juristforbundet oppdatert om kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold/studier, slik at Juristforbundet kan ivareta medlemmet på en god måte. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud. Studenter som avbryter studiene, plikter å melde ifra om dette.
 • Medlemskap forutsetter samtykke til at Juristforbundet kan kommunisere direkte til medlemmet via elektroniske kanaler, per telefon og i brevs form om saker som angår medlemskapet.
 • Medlemmet kan på Min Side reservere seg mot nyhetsbrev om arrangementer, medlemsfordeler og annet.
 • Juridisk bistand forutsetter minst én måneds medlemskap, og er begrenset til tvister som har oppstått etter innmelding. Se retningslinjer for juridisk bistand.
 • Det er ikke mulig å fryse medlemskap.

Medlemskontingent

 • Gjeldende kontingentsatser er tilgjengelige på Juristforbundets nettsider.
 • Yrkesaktive medlemmer som skatter til Norge betaler ordinær kontingent og får skattefradrag for innbetalt fagforeningskontingent.
 • Kontingentbetaling ved nytt medlemskap skjer via månedlig Avtalegiro. Ved eventuelt ønske om faktura per e-post eller post, kan det påløpe et fakturagebyr på kr. 30,- per utsendelse.
 • Medlemmet inngår selv avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig kontingent til Juristforbundet. Medlemmet sørger selv for at betaling av månedlig kontingent utføres innen betalingsfristens utløp, samt at trekket har tilstrekkelig beløpsgrense.
 • Dersom kontingenten ikke betales innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall. Kan det påløpe et purregebyr på kr. 50.
 • Dersom kontingenten ikke betales etter annen gangs purring, forbeholder Juristforbundet seg retten til å avslutte medlemskapet. Ved ny innmelding må utestående kontingent betales.
 • Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.
 • Medlemmet må selv gi Juristforbundet beskjed om endringer i arbeidssituasjon eller studier som kan gi rett til endret kontingentsats. Forespørsel om redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft, og innbetalt kontingent refunderes ikke. Dokumentasjon kan kreves fremlagt.

 • Engangsbeløp i kontingent som student i Juristforbundet:
  Som studentmedlem betaler du et årlig engangsbeløp på kr. 300,- i  kontingent til Juristforbundet. Beløpet betales samtidig med innmelding i forbundet. Dersom du melder deg inn i perioden juli-oktober, er engangsbeløpet kr 150,-. Melder du deg inn i november-desember, vil det ikke påløpe kontingent for inneværende år. Ved utmelding eller endring av medlemskap i perioden, vil ikke betalt kontingent bli kreditert.

Personvern og informasjonssikkerhet

Utmelding

 • Medlemskapet løper ut påfølgende måned etter at skriftlig varsel om utmelding er mottatt via Min Side eller til medlem@juristforbundet.no, jf. Juristforbundets vedtekter § 2-3 bokstav h.
 • Manglende innbetaling av kontingent anses ikke som en utmelding fra forbundets side.
 • Det er ingen angrerett på medlemskapet.
 • Avtaler inngått med Juristforbundets samarbeidspartnere vil bli avsluttet ved opphørstidspunktet.
 • Dersom du har inngått bank- og/eller forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men vilkårene endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Endring av betingelser

 • Juristforbundet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte betingelser. Vesentlige endringer i betingelsene vil varsles medlemmene via www.juristforbundet.no