Kontingent

Kontingentsatser per år gjeldende fra 1. januar 2019, i henhold til vedtak i representantskapet i Norges Juristforbund 26. november 2016.

Medlemskontingenten skal som hovedregel innbetales månedlig med avtaleGiro. Dersom arbeidsgiver betaler kontingenten, er det mulig å få tilsendt giroblankett. Fra 1. januar 2017 ble det innført et papirfakturagebyr på kr. 30,-. 

Skattefradrag

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2018 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- av din skattepliktige inntekt. Juristforbundet innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss. 

Ordinær medlemskontingent, kr. 4944

- Yrkesaktive jurister
- Advokater og advokatfullmektiger
- Sykepenger
- Bor/jobber i utlandet - lønnes fra og skatter til Norge

Halv medlemskontingent, kr. 2472

- Redusert stilling inntil 50 %
- To første kalenderhalvår etter oppnådd mastergrad i rettsvitenskap
- Juridiske studenter som ikke har studiet som hovedbeskjeftigelse
- Pensjonister og uføre i arbeid
- VA-jurist (vernepliktig akademiker med lønn), i inntil 19 mnd.
- Bor/jobber i utlandet - lønnes fra og skatter til utlandet

Redusert medlemskontingent kr. 612

- Rettshjelpere - første år
- Hjemmeværende
- Arbeidsavklaringspenger
- Påbygg studier og etterutdanning (studerer videre)
- Pensjonister og uføre (kun pensjon/uføretrygd)

Studentkontingent, kr. 300,-

- Juridiske studenter

Kontingentfritak, kr. 0,- 

- Arbeidssøkende 
- Ulønnet permisjon (tidsbestemt optil ett år)
- Permittert