Lønnssamtale

Foto: iStock/acrobacter

Juristforbundet mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Her gir vi deg tips og råd til forberedelser og gjennomføringen av lønnssamtalen.

Hva er en lønnssamtale?

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. Samtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.

Hvorfor skal jeg ha lønnssamtale?

Juristforbundet mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Juristforbundet mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør, og for at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

En lønnssamtale gir mulighet for konstruktive tilbakemeldinger begge veier, man får avklart gjensidige forventninger og kan i så måte bidra til å øke motivasjon og skape en bedre forståelse mellom arbeidsgiver og deg om mål og utvikling.

Det er arbeidsgiver som skal vurdere resultatene til de ansatte, ikke de tillitsvalgte. Det er viktig at ikke den tillitsvalgte inntar denne rollen, enten tilsiktet eller utilsiktet. Det kan fort bli resultatet hvis det ikke gjennomføres lønnssamtaler mellom arbeidstaker og nærmeste leder. Tillitsvalgte bør oppfordre og bidra til at arbeidsgiver og medlemmer gjennomføre lønnssamtaler i forkant av de lokale forhandlingene i virksomheten.

Har jeg krav på å få en lønnssamtale?

Mange har krav på en lønnssamtale i henhold til en sentral eller lokal tariffavtale. Hvordan lønnssamtalene foregår og hvilke rettigheter du har, avhenger av hvor du er ansatt og om/hvilken tariffavtale du er omfattet av. Juristforbundet har medlemmer i de ulike tariffområdene – staten, KS, Oslo kommune og Spekter. Juristforbundet har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter. 

Skal lønnssamtalen tas i medarbeidersamtalen?

Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet, temaer det er mer naturlig å ta i en medarbeidersamtale.

Er lønnssamtale det samme som en lønnsforhandling?

Nei, i offentlig sektor er ikke en lønnsforhandling og en lønnssamtale det samme. De lokale forhandlingene skjer gjennom tillitsvalgte og arbeidsgiver, på kollektivt grunnlag. Lønnssamtaler er derimot et viktig forarbeid og verktøy, og danner et godt grunnlag for lønnskravet ditt og de lokale forhandlingene i virksomheten.

Husk at den du har lønnssamtalen med kanskje ikke har fullmakt til å love deg lønnsøkning.

I privat sektor, der lønnsforhandlinger ofte skjer på individuell basis, vil en forhandling kunne ha form som en lønnssamtale.

 

Les om medarbeidersamtalen

Les om hvordan du skriver lønnskrav