Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Delegatene på landsmøtet skal stake ut kursen for Juristforbundets framtid. De er representanter for alle forbundets medlemmer og sin egen seksjon.

Landsmøtedelegatene er blant de øverste organisasjonstillitsvalgte medlemmene i forbundet og har mulighet til å påvirke utviklingen av forbundets arbeid den neste toårsperioden.

Delegatene velges på seksjonenes årsmøter, ved elektroniske valg eller av seksjonsstyret etter fullmakt fra årsmøtet. Seksjonsstyrene må sende inn liste over sine delegater på landsmøtet 2024 til hovedstyret innen 8. oktober.

Pensjonistgruppen får fra 2024 delta med en observatør med tale- og forslagsrett.

Åpent for medlemmene

Alle medlemmer kan i hht. vedtektene følge landsmøtet, enten ved å være til stede i landsmøtelokalet eller ved å følge en strømmet versjon på nett. Bare valgte delegater har tale-, forslags- og stemmerett.

Delegatfordeling på landsmøtet

Til landsmøtet velger de fem seksjonene fire delegater hver. I tillegg fordeles 39 delegater proporsjonalt mellom seksjonene etter medlemstall, med unntak av Juristforbundet – Student.

Delegatene velges på seksjonenes årsmøter, ved elektroniske valg eller av seksjonsstyret etter fullmakt fra årsmøtet.

For landsmøtet 2024 er delegatfordelingen slik:

  • Juristforbundet – Stat 22
  • Juristforbundet – Privat 19
  • Juristforbundet – Kommune 9
  • Juristforbundet – Dommerforeningen 5
  • Juristforbundet – Student 4

Det avtroppende hovedstyrets medlemmer møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme gjelder en representant for Pensjonistgruppen.

Når er landsmøtet beslutningsdyktig?

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst tre seksjoner er representert og minst 30 stemmeberettigede delegater er til stede.

Stemmereglene finnes i Vedtekter for Norges Juristforbund § 3-1-5.