Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Juristforbundet øverste organ, og ordinært landsmøte holdes hvert annet år (partallsår) i tidsrommet 1. september – 30. november. Delegatene på landsmøtet velges av forbundets fem seksjoner.

Landsmøter skal som hovedregel gjennomføres som fysisk møte, med mindre helt særegne omstendigheter gjøre det nødvendig å avvikle møtet med helt eller delvis elektroniske fremmøte.

Frister for innkalling

 • Medlemmene skal varsles om tid og sted for landsmøtet 2024 innen 8. mai.
 • Skriftlig innkalling med foreløpig dagsorden skal sendes seksjonene innen 8. august.
 • Endelig dagsorden sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

Saksliste for landsmøtet

Blant sakene som vedtektene pålegger landsmøtet å behandle er:

 • Hovedstyrets rapport for de to siste årene
 • Revidert og fastsatt regnskap for de to foregående årene med årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser
 • Rapport fra kontrollkomiteen
 • Foreløpig økonomirapport for inneværende år
 • Prinsipprogram for Norges Juristforbund
 • Hovedsatsingsområder for forbundets aktivitet i kommende periode
 • Rammebudsjett for kommende landsmøteperiode
 • Fastsettelse av kontingent for kommende landsmøteperiode

Landsmøtet skal også behandle saker som er fremmet av hovedstyret, seksjonene, medlemsforeningene eller enkeltmedlemmer. Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på dagsordenen.

Les mer under Hvordan fremme saker til landsmøtet?

Valg av tillitsvalgte

På landsmøtet velges president (ikke på valg i 2024), visepresident, to styremedlemmer og et felles varamedlem for disse til hovedstyret. Hovedstyret består i tillegg av én representant for hver av seksjonene, vanligvis lederen, og en representant for de ansatte uten stemmerett.

Presidenten velges første gang for fire år, øvrige styremedlemmer for to år. Les mer i Juristforbundets vedtekter § 3-4-1.

Delegatene skal også velge:

 • Leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen
 • Leder av valgkomiteen
 • Revisor
 • Ledere av Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldsutvalget
 • Medarbeidere i sekretariatet som har permisjon fra sin stilling i staten for å arbeide i den organisasjonen de er medlem av

Les mer under Valg: Har du forslag til kandidater?