Streiken er over – hva nå?

Publisert 04.06.2024

Søndag kveld ble Akademikernes streik stoppet med tvungen lønnsnemd. Hva betyr det for deg som medlem av Juristforbundet – Stat?

Når arbeidsministeren valgte å avbryte streiken betyr det at den ender på Rikslønnsnemdas bord. Det er med andre ord den som vil avgjøre årets hovedoppgjør. I saker der staten er part er nemda satt sammen av leder og to faste nøytrale medlemmer, to faste medlemmer fra partene i arbeidslivet og ett medlem fra hver av partene i saken.

Når konkluderer Rikslønnsnemda, og hva vil det si for lønnsoppgjøret?

– Et vedtak kan tidligst bli i oktober hvis jeg skal være realistisk, har Rikslønnsnemndas leder sagt til Aftenposten. Det betyr at man må smøre seg med tålmodighet.

Når det gjelder virkningsdato for årets oppgjør er det vanligvis sånn at organisasjoner som har vært i streik får virkningsdato ved streikens opphør. Det betyr 3. juni i stedet for 1. mai.

Hva vil Rikslønnsnemda konkludere med?

Det er umulig å spå med sikkerhet hva Rikslønnsnemda vil lande på. Siden årets oppgjør ikke handler om kronebeløp, men prinsippet om å la Akademikerne og Unio beholde sin avtale, er forhandlingene mer krevende enn tidligere.

Erfaringsmessig er nemnda konservativ og vedtar sjelden store endringer i eksisterende avtaler. Resultatet kan dermed bli at avtalene mellom staten og Akademikerne og Unio videreføres, og at man derfor beholder to ulike avtaler i staten.

Hvilket avtale gjelder frem til Rikslønnsnenmda har tatt sin avgjørelse

Akademikerne og Unios medlemmer vil fortsatt følge hovedtariffavtalene 1. mai 2022 – 30. april 2024 inntil partene er kommet til enighet om nye hovedtariffavtaler. På bakgrunn av situasjonen, skal iverksetting av lønnsregulering til ansatte i staten avventes til lønnsoppgjøret er endelig.

Når kommer streikebidraget?

Medlemmer som har vært i streik, blir trukket i lønn for de dagene de var borte fra jobb. I stedet får de utbetalt et streikebidrag fra Juristforbundet. 

Om du har vært i streik, må du sende oss lønnslippen der du har blitt trukket i lønn for dagene du var i streik. Du må i tillegg sende en lønnslipp som viser din ordinære lønn. Juristforbundet gjør da beregningen og utbetaler. Dersom kontonummeret ditt ikke fremkommer på lønnsslippen, må du også legge ved dette. Sendes til: streik@juristforbundet.no