Juristforbundet humanitære bistand er fordelt

Publisert 17.03.2024

iStock.com/ThitareeSarmkasat

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, noe som inkluderer økonomisk støtte. Fra 2023 fordeles midlene etter søknad, og årets mange søkere har det til felles at de arbeider for å sikre andres rettssikkerhet, ofte på frivillig basis.

Landsmøtet i 2020 vedtok at 0,5 prosent av kontingentinntektene skal brukes til humanitært engasjement med fokus på rettssikkerhet. For 2023 utgjør dette 494 000 kroner.

Frivillig rettshjelp

Hovedstyret har tidligere vedtatt at «Juristforbundet skal ha som målsetting å være den tydeligste og synligste forsvarer av rettshjelptiltak og rettshjelpsordninger.» Derfor har forbundet gjennom mange år støttet og samarbeidet med rettshjelptiltak basert på frivillighet, ikke minst de som er drevet av jusstudenter.

Også i år velger hovedstyret å støtte de studentdrevne tiltakene Jussbuss (kr. 50 000), Jusshjelpa i Nord-Norge (kr. 50 000) og Juridisk rådgivning for kvinner (kr. 50 000).

Også andre organisasjoner som driver rettshjelp overfor utsatte grupper av mennesker i Norge, får støtte i år: Kreftforeningen (kr. 50 000) og Norsk organisasjon for asylsøkere (kr. 50 000).

Internasjonalt solidaritet

Juristforbundet har ofte brukt noe av midlene for humanitært engasjement til prosjekter for rettssikkerhet i utlandet, noe hovedstyret har valgt å følge opp i år. Kvinner og jenter som utsettes for vold og overgrep har fått et særlig fokus.

CARE Norge gir juridisk støtte til jenter og kvinner som har opplevd seksuell og kjønnsbasert vold i Den demokratiske republikken Kongo (kr. 75 000). Norsk folkehjelp supplerer sin humanitære bistand med rettshjelp til befolkningen i Sør-Sudan (kr. 50 000).

Redd Barna har fokus på land der barnekonvensjonen ikke praktiseres. Her arbeider de for å bygge rettslige systemer og institusjoner for å styrke barns rettssikkerhet (kr 75 000).

Beundring for innsatsen

– I Juristforbundet har vi stor beundring for dem som yter rettshjelp og arbeider for rettssikkerhet for andre som trenger dette. Mange av disse aktørene arbeider på frivillig basis eller med små ressurser. Derfor er vi glade for å kunne bidra med midler til dette viktige arbeidet, kommenterer president Sverre Bromander.