— Studentenes rettssikkerhet er ikke ivaretatt

Publisert 07.02.2024

Anne Roland, leder av Juristforbundet - Student

Stortinget har vedtatt ny universitet -og høyskolelov. Juristforbundets nyvalgte studentleder er bekymret over at den nye loven ikke har en enhetlig definisjon av hva som regnes som fusk.

— Den nye loven har mye å si for alle våre, i underkant av 3000 studentmedlemmer, så dette er en viktig sak for oss, sier Anne Roland, leder av studentseksjonen i Juristforbundet.

Regjeringen har endt opp med flertall på det de selv oppfatter som de mest vesentlige punktene.

I den nye loven skal det, i fuskesakene, reageres sterkere mot de alvorlige tilfellene og mildere i de mindre alvorlige tilfellene. Straffen for alvorlig fusk økes fra ett til to år.

Ingen felles definisjon av fusk

— Den foreslåtte lovgivningen representerer et viktig skritt mot å styrke rettferdigheten og rettssikkerheten for alle studenter, sier studentlederen.

Likevel deler Roland fullt ut bekymringen som Johan Giertsen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, tidligere har påpekt.

 — Studenters rettssikkerhet er dessverre ikke tilstrekkelig ivaretatt verken i den nåværende eller den foreslåtte loven, mener studentlederen.

Roland påpeker at man ikke har en felles definisjon av hva som er fusk, hverken i den gamle eller nye loven. Det legges opp til at studiestedene skal utforme egne regelverk.

— Den uheldige siden ved dette er at studenter som begår fusk av samme alvorlighetsgrad kan bli behandlet ulikt, siden reguleringen og rutinene sannsynligvis vil variere mellom utdanningsinstitusjonene. Det kan medføre ulikhet i rettsanvendelsen, påpeker hun.

Må påvirkes likt

Roland mener det er nødvendig med en grundigere vurdering av hvordan loven vil påvirke studenters rettigheter og behandling.

— Det å utgi andres arbeid for sitt eget, er galt og skal få konsekvenser. Men det er viktig at konsekvensene påvirker studentene likt, for å sikre en rettferdig behandling av alle parter. Da trenger vi en felles og klar definisjon, sier hun.

Samtidig mener hun det er det positivt at regjeringen kommer med forslag om en ny tilnærming til selvplagiat. Gjenbruk av upublisert arbeid og arbeid som ikke har gitt uttelling, skal framover ikke regnes som fusk.

— Det er bra å se at regjeringen tar grep for å klargjøre reglene rundt selvplagiat og bedre gjenbruk av egen tekst. Dette tenker jeg er et skritt i riktig retning for å fremme akademisk integritet og utvikling, mener Roland.

Loven skal tre i kraft fra 1. august 2024.