La jurister møte innbyggerne i første linje

Publisert 30.06.2023

Juristforbundets president Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

– Juristforbundet støtter forslaget om en landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp, men for å sikre innbyggernes rettssikkerhet, må tjenesten bemannes av jurister. Derfor er det veldig positivt at rapporten er så tydelig på at dette er en jobb for advokater. Dette er vi helt enige i. Det vil også gi de mest fleksible og lokalt best tilpassede løsningene. Slik kommenterer Juristforbundets president Sverre Bromander den ferske utredningen om førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte sent i 2022 en arbeidsgruppe for å utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp. Gruppen har bestått av advokat Tonje Lilaas Larsen og advokatfullmektig Ida Tønnessen, som har arbeidet med utredningen fra januar til juni 2023. Arbeidet er en oppfølging av NOU 2020:5 Likhet for loven - lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven).

Lønnsomt med tidlige løsninger

Utredningen foreslår å etablere en landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp. Alle skal kunne få inntil en times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. I tillegg foreslås det å opprette en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud. Kommunene får ansvaret for den praktiske gjennomføringen, og at staten skal bære kostnadene.

– Vi skal ha likhet for loven i Norge! Allerede da NOU 2020:5 var på høring, støttet Juristforbundet opprettelse av en førstelinjetjeneste. Juridiske problemer er som andre problemer. Hvis du ikke tar tak i dem raskt, vokser de seg store og komplekse, og blir kostbare å løse. Rask, og ikke minst riktig avgjørelse, tidlig gir bedre tjenester til folk flest og sparer staten enorme summer til lange prosesser gjennom rettsapparatet, påpeker Sverre Bromander. – Derfor er det bra at de har valgt en enkel og ubyråkratisk modell uten begrensninger i sakstype, og folk skal få lov til å spørre flere ganger. Det er også positivt at arbeidsgruppen har sett viktige poeng som at en førstelinjetjeneste må være i stand til å gjøre vurderinger som prosessrisiko for den som skal få hjelp.

Han understreker at han ikke har rukket å finlese utredningen, og at Juristforbundet må komme tilbake med en helhetlig uttalelse om alle punktene.

Må bemannes av jurister

Likhet for loven er førsteprioritet for Juristforbundet. Derfor støtter forbundet fortsatt innføring av en landsdekkende førstelinjetjeneste og en nasjonal telefontjeneste. Dessuten støtter forbundet en årlig justering av den øvre grensen for rett til fri rettshjelp i tråd med G.

– Det er imidlertid avgjørende at førstelinjetjenesten for rettshjelp bemannes av jurister. Dette må til for at tjenesten skal fungere etter hensikten. Dagens rettskildebilde er komplekst og sterkt påvirket av internasjonalt regelverk. Og som arbeidsgruppen påpeker er det essensielt at førstelinjetjenesten har god kunnskap om hele rettssystemet. Å sette en person uten fullverdig juridisk utdanning til å gi innbyggerne juridiske råd vil medføre store utfordringer. Ikke fordi viljen til å gjøre en god jobb ikke er der, men fordi både rettsbildet og rettssystemet er så stort og komplekst at det kreves en jurist, supplerer Anders Schrøder Amundsen, leder av Juristforbundet-Privat, som også påpeker at Juristforbundet støtter arbeidsgruppen i at det å bygge på privatpraktiserende advokater vil gi tjenesten både god geografisk dekning og stor fleksibilitet i leveringsapparatet.