Dette er nytt på arbeidsrettens område

Publisert 08.03.2023 av Andreas Holmsen-Ringstad, advokat i Juritsforbundet

Det skjer mye på arbeidsrettens område. Stortinget har vedtatt flere lovendringer som trer i kraft i løpet av 2023, enkelte med virkning allerede fra 1. januar 2023. Det er forventet ytterligere endringer, som i skrivende stund ikke er vedtatt. Dette knytter seg blant annet til kollektive ordninger for vernetjeneste og arbeidsmiljø. Formålet fra lovgivers side med lov- og forskriftsendringene er å bedre arbeidstakeres arbeidsvilkår.

Heltidsnorm

Lovgiver ønsker å stramme inn bruken av deltidsstillinger. Det er vedtatt en ny bestemmelse knyttet til heltid, som trådte i kraft 1. januar 2023. Lovgiver har fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet. Derfor er arbeidsmiljøloven utvidet med en ny § 14-1 b. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

«Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid.»

I forarbeidene er det understreket at bestemmelsen angir en norm om heltid, men at den ikke i seg selv oppstiller et forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid. I annet ledd er det innført en dokumentasjons- og drøftelsesplikt med de tillitsvalgte før det besluttes å foreta deltidsansettelser. Dette er en saksbehandlingsregel som vil gjelde for hver ansettelse i deltidsstilling. Arbeidsgiver vil måtte skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse før det fattes en beslutning om deltidsansettelse, samt drøfte behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte.

Lovgivers formål er at hovedregelen om heltidsansettelse skal virke normdannende, og at dokumentasjons- og drøftingsplikten fører til en bevisstgjøring hos virksomhetene som medfører at unødvendige deltidsansettelser unngås ved at arbeidsgiver forpliktes til å vurdere om det faktisk er behov for å ansette på deltid. Arbeidstilsynet vil ha tilsynsmyndighet når det gjelder dokumentasjons- og drøftelsesplikten.

Styrking av fortrinnsretten til deltidsansatte

Det er vedtatt to lovendringer knyttet til fortrinnsretten til deltidsansatte, som trådte i kraft 1. januar 2023. Tidligere har deltidsansattes fortrinnsrett vært begrenset til en rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten. Nå vil den også gjelde rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny innleie i virksomheten. Fortrinnsretten for deltidsansatte skal videre omfatte ekstravakter. Det innebærer at ekstravakter skal tilbys deltidsansatte fremfor at det benyttes tilkallingsvikarer fra gang til gang.

Innstramming av innleiereglene

Det er vedtatt flere endringer i reglene for innleie som innebærer en innstramming av adgangen til å benytte innleie. Disse trer i kraft 1. april 2023. Dette er, i likhet med heltidsnormen, begrunnet i lovgivers ønske om at flest mulig skal ansettes i faste stillinger i norsk arbeidsliv.

Innstrammingen innebærer at det ikke lenger vil være anledning til å leie inn arbeidstakere fra vikarbyrå for arbeid av midlertidig karakter, som for eksempel sesongarbeid. For den type behov må arbeidsgiver isteden benytte seg av midlertidig ansettelse direkte i virksomheten. Det vil fortsatt være mulig å leie inn arbeidstakere dersom virksomheten har behov for vikarer. Det er verdt å merke seg at det samtidig er vedtatt et forskriftsfestet unntak fra innstrammingen for helsepersonell og rådgivere/konsulenter. For førstnevnte gruppe er vilkåret at innleie må være nødvendig «for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten». For sistnevnte gruppe er vilkåret at rådgiveren eller konsulenten må ha «spesialkompetanse i klart avgrenset prosjekt».

I tillegg styrkes retten til fast ansettelse. Etter tre år sammenhengende tjeneste, får den innleide rett til fast ansettelse i virksomheten, uavhengig av grunnlaget for innleie. Det vil si at også de som har leid inn etter avtale med fagforening med innstillingsrett, vil omfattes av treårsregelen.

Lovgiver ønsker videre å klargjøre skillet mellom innleie og entreprise ved at det lovfestes en oversikt over relevante momenter i vurderingen. Dette vil trolig medføre at flere avtaler regnes som innleie og ikke entreprise.

Det innføres et forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.  Begrunnelsen for den geografiske avgrensingen er at omfanget av denne type innleie i disse områdene er langt høyere enn i resten av landet.

Det er vedtatt å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak som Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med. Brudd på reglene kan sanksjoneres av Arbeidstilsynet.

Innstrammingene i innleieadgangen har skapt stor debatt. Arbeidsgiversiden frykter at dette vil ramme mange bedrifter hardt, og mener at innstrammingene er for harde. Arbeidstakersiden har vært mer opptatt av at arbeidstakernes arbeidsforhold ikke har vært gode nok i denne bransjen over lengre tid og at det er viktig at lovgiver legger til rette for at flest mulig skal ha faste ansettelser.