Faste ansettelser må være hovedregelen

Publisert 26.01.2022

President i Juristforbundet, Håvard Holm. Foto: Thomas Haugersveen

Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor er det bra at regjeringen gjør endringer i arbeidsmiljøloven som i større grad sikrer dette, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

I 2015 innførte den daværende regjeringen en endring i arbeidsmiljøloven som skapte mye debatt. Den åpnet nemlig for at arbeidsgivere kunne ta i bruk midlertidig ansettelser i større grad enn før. Håpet fra regjeringen var at en midlertidig ansettelse kunne være veien inn i arbeidslivet for de med hull i CV’en eller andre utfordringer.

De kartleggingene som er gjort i ettertid gir imidlertid ikke holdepunkter for å konkludere med at endringen fra 2015 har oppnådd ønsket effekt.

Lite brukt bestemmelse

Et utvalg ledet av advokat Jan Fougner kom i 2021 med en utredning som belyste temaet ytterligere. Flertallet i utvalget gikk inn for å oppheve endringen fra 2015 av flere grunner. De pekte blant annet på at bestemmelsen ikke virket etter sin hensikt, ble lite brukt og at virksomhetenes behov i all hovedsak ble ivaretatt gjennom de øvrige hjemlene for midlertidig ansettelse.

En oppheving av bestemmelsen er noe også Juristforbundet har støttet, gjennom Akademikernes høringssvar avgitt i forbindelse med Fougner-utvalgets utredning, sier president Håvard Holm.

Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Midlertidig ansettelse skaper usikre rammer i et ansettelsesforhold og bestemmelsen bryter med lovens systematikk om at midlertidige ansettelser i utgangspunktet skal dekke midlertidige arbeidskraftbehov. Juristforbundet støtter Arbeids -og inkluderingsdepartementets forslag om å oppheve den generelle adgangen til å ansette midlertidig i ett år etter aml. § 14-9 andre ledd bokstav f, sier Holm.

«Arbeid av midlertidig karakter»

Forbundsadvokat i Juristforbundet, Ragnhild Bø Raugland, utdyper mer om det juridiske rundt saken.

Reglene om ansettelse er regulert i arbeidsmiljølovens § 14-9. Hovedregelen om fast ansettelse følger av første ledd. Dette er i samsvar med etablerte, arbeidsrettslige prinsipper i norsk arbeidsliv. Det fastsettes samtidig at arbeidstaker i tillegg skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Raugland presiserer at arbeidsmiljøloven åpner for midlertidig ansettelse på bestemte vilkår.

De mest brukte grunnlagene for midlertidighet er «når arbeidet er av midlertidig karakter», at det er praksisarbeid eller man arbeider istedenfor en annen som vikar. Unntaket som ble innført i 2015 skiller seg fra de øvrige, ved at det ikke trengte å være et særskilt behov som begrunnet midlertidighet.

Unntaket åpnet for midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder, under forutsetning av at det ikke omfattet mer enn 15% av arbeidstakerne i virksomheten. Etter utløpet av perioden var det ikke mulighet for ytterligere midlertidig ansettelse for arbeidsoppgaver av samme art, med en karanteneperiode de påfølgende 12 månedene, jf. § 14-9, åttende ledd. Virksomheten måtte da eventuelt benytte et av de andre grunnlagene for midlertidig ansettelse i § 14-9, annet ledd.