Sykerettigheter under ulønnet foreldrepermisjon

Publisert 25.01.2019
Foto: iStock/cupicoo
Etter at Juristforbundets Advokatkontor skrev artikkelen om «Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon» har advokatkontoret fått mange henvendelser vedrørende medlemmenes rett til sykepenger i forbindelse med ulønnet foreldrepermisjon.

Det følger av folketrygdloven (ftrl) § 8-15, annet ledd, at arbeidstakers rettigheter etter kapittel 8 til å motta sykepenger fra arbeidsgiver, faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Ulønnet permisjon regnes i denne sammenheng som avbrudd av et arbeidsforhold.

Dette gjelder ikke uten unntak. Ftrl § 8-47, tredje ledd bokstav d, fastslår at fravær som skyldes «lovbestemt permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5» likevelgir rett til sykepenger. Formålet med bestemmelsen er å dekke et behov for sykepenger for personer som vanligvis er yrkesaktive, men som i en kortere periode er ute av inntektsgivende arbeid.

Rett til permisjon

Arbeidsmiljølovens kapittel 12 hjemler arbeidstakerens rett til permisjon under arbeidsforholdet. Av § 12-5 (2) følger det at hver av foreldrene har rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne lovbestemte retten til permisjon gjelder i tillegg til den «ordinære» foreldrepermisjonen etter § 12-5 (1), hvor det ytes foreldrepenger. Mange foreldre benytter seg muligheten til ulønnet permisjon, blant annet i påvente av barnehageplass. Dette innebærer at foreldre, som umiddelbart etter lønnet foreldrepermisjon tar ulønnet permisjon i medhold av aml. § 12-5 (2), likevel har rett til sykepenger fra folketrygden etter ftrl. § 8-47, tredje ledd bokstav d.

Vilkår

I tillegg til kravet om umiddelbarhet som nevnt over, oppstilles det som vilkår at den som tar ulønnet permisjon har avtale om å gjenoppta arbeidet etter utløpet av permisjonen. I tillegg må det godtgjøre et inntektstap, jf. femte ledd.  Selv om en arbeidstaker i ulønnet permisjon ikke vil ha en inntekt fremgår det av NAVs rundskriv R08-00-A18 at dersom hensikten med permisjonen faller bort, vil man kunne si at det foreligger et inntektstap og vilkåret anses oppfylt.

Sykepengegrunnlaget under ulønnet permisjon

Til arbeidstakere ytes det sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget opp til maksimumsgrensen for sykepenger på seks ganger grunnbeløpet, jf. ftrl. § 8-16. Sykepenger utbetales fra første sykedag.

Ved ulønnet permisjon etter aml. § 12-5 (2) vil sykepenger fra NAV først utbetales fra den 15. dagen, regnet fra sykemeldingstidspunktet, jf. ftrl. § 8-47, sjette ledd.  Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget. Begrunnelsen for 65 % dekning er at denne gruppen ikke skal ha bedre dekning enn de uten arbeid.  Sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de tre siste årene.