Spennende landsmøte 6.-7. november

Publisert 27.10.2020

Foto: iStock

Årets ordinære landsmøte i Juristforbundet holdes 6.-7. november i Oslo og har en omfattende saksliste. De organisatoriske sakene dominerer agendaen, bl.a. med flere forslag om større ressurser og innflytelse til seksjonene. I valgkomiteens innstilling til de fire landsmøtevalgte vervene i hovedstyret finnes det bare ett nytt navn.

Landsmøtet skal behandle en rekke saker som er gitt etter vedtektene. Blant disse er hovedstyrets toårsrapport, rapport fra kontrollutvalget, regnskapene for 2018 og 2019 med årsberetninger etter regnskapslovens bestemmelser, revisjonsberetningen og orientering om økonomisituasjonen frem til november 2020.

Forslag til prinsipprogram og satsningsområder for kommende periode skal også vedtas. Det samme gjelder rammebudsjett for kommende landsmøteperiode og fastsettelse av kontingent.

Bestilte utredninger

Ordinært landsmøte 2018 og ekstraordinært landsmøte 2019 vedtok flere saker som årets landsmøte skal få status for. Dette gjelder bl.a. prosjektet for å utvikle en medlems-app, timeregistrering i sekretariatet og rapporter fra kvinneutvalget og inkluderings- og mangfoldsutvalget. Landsmøtet skal også vedta retningslinjene for disse to utvalgene.

Blant andre oppfølgingssaker finner vi status for hovedstyrets utredning av spesialistutdanning for jurister og rapporten fra arbeidsgruppen som skulle «kartlegge hvilke behov og forventninger seksjonene har til sekretariatet når forbundet arbeider politisk. … forslag til hvordan forbundet kan utvikles, og hvilke forventninger ulike organisasjonsledd kan ha til bistand som understøtter politisk aktivitet på ulike nivåer».

Honorar for tillitsvalgte og evt. feriepenger for Juristforbundets frikjøpte tillitsvalgte står også på sakslisten, dessuten endringsforslag til retningslinjer/instrukser for valgkomiteen, kontrollkomiteen og president/visepresident.

Mange innmeldte saker

Juristforbundet – Stat har meldt inn bl.a. saker om Juristenes Hus, instruksen for generalsekretæren og vedtektsbestemmelsene om særkontingent. Dessuten ønsker seksjonen en styrking av seksjonenes budsjett og mulighet for å overføre ubrukte budsjettmidler fra ett år til et annet.

Blant saker som er meldt inn fra Juristforbundet – Privat, kommer to resolusjonsforslag: «Rettssikkerhet i kommunene» og «Bekjentgjøring av tillitsvalgtes honorarer». Seksjonen har også tilleggsforslag til satsningsområdene for kommende periode og saken om spesialistutdanning.

Det er videre meldt inn flere forslag til vedtektsendringer.

Valgkomiteen går for kontinuitet

Det ordinære landsmøtet skal velge president, visepresident, to medlemmer og et fast møtende varamedlem til hovedstyret. Ved siden av å komme med sin innstilling til disse vervene, skal valgkomiteen innstille på leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen.

President Håvard Holm (Dommerforeningen) er valgt for fire år og er ikke på valg 2020. Valgkomiteen har innstilt Katrine Bratteberg (stat) til gjenvalg som visepresident i likhet med styremedlem Hans-Marius Heggberget (kommune) og varamedlem Karoline Dystebakken (privat).

Eneste nykommer på valgkomiteens liste er Tone Helen Brodal som er innstilt som styremedlem. Hun er nå nestleder i Juristforbundet – Privat.

Tidligere president Curt A. Lier er innstilt til gjenvalg som leder av kontrollkomiteen. Hvis valgkomiteen får det som den vil, får Lier med seg Frank Grønås, Kari Østerud, Pål Berg Hellan og Wiggo Storhaug Larssen, med Frank Bjørkum og Malin Bye Sørensen som varamedlemmer.

Landsmøtet skal også velge ledere til valgkomiteen, kvinneutvalget og likestillings- og mangfoldsutvalget, dessuten revisor.

Hovedstyret har innstilt på gjenvalg av Farah Ali som leder av kvinneutvalget og Hallvard Øren som leder av integrerings- og mangfoldsutvalget. Hovedstyret foreslår også at innstillingen til disse vervene skal legges til valgkomiteen.

Se sakslisten for landsmøte 

Se alle saksdokumenter (krever innlogging til Min side)

Se opptak av landsmøte  (krever innlogging til Min side)