Har man rett til fri ved barnehageinnkjøring og skolestart?

av advokat Helene Dorans
Foto: Istock/Geber86
August er måneden for barnehageinnkjøring og skolestart. I barnehagen forventes det at en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å tilvenne barnet til overgangen med å starte i barnehagen. Også ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag. Har arbeidstakeren rett til fri fra arbeidet for oppstart i barnehage eller første skoledag?

Avhenger av sektor og arbeidssted

Retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven kapittel 12, er knyttet til svangerskaps- og fødselspermisjon, barns sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon med mer. Disse bestemmelsene omfatter derimot ikke rett til kortvarig fri ved oppstart i skole eller barnehage.

Det er imidlertid vanlig i norsk arbeidsliv at en arbeidstaker får fri, med eller uten lønn, for å følge barnet i barnehagen eller skolestart. Hjemmel for fri avhenger av sektor og arbeidsplass.

Statlig

I statlig sektor reguleres rett til fri av Hovedtariffavtalen i staten § 22. Det følger her at når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. I personalreglementet kan partene lokalt avtale og definere bruken av velferdspermisjon for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. Tilvenning til barnehage og skolestart er i Statens personalhåndbok nevnt som eksempler på ordninger som vil gi den ansatte rett til velferdspermisjon.

Kommunal

I kommunal sektor finnes tilsvarende regulering. Også her utformes og håndheves velferdspermisjoner lokalt ved at arbeidstakere normalt gis rett til én dag fri ved barnets første skoledag, og tre dager fri ved tilvenning til barnehage.

Privat sektor

I privat sektor vil arbeidstakers rett til fri avhengig av eventuell lokal tariffavtale, personalreglement eller praksis i virksomheten. Også her bør likebehandlingsprinsippet veie tungt. Dette gir ensartet praksis i virksomheten og forutberegnelighet for de ansatte. Alternativt kan det inngås individuell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fri i det konkrete tilfelle. Dersom avtale om fri ikke inngås må arbeidstakeren be om å ta ut en feriedag, eventuelt avspasere dersom der det er slike ordninger i virksomheten.

Selv om mange virksomheter i privat sektor velger å legge seg på lik linje med offentlig sektor er det i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å bestemme hvorvidt arbeidstaker skal få fri – med eller uten lønn. Tilsvarende gjelder ved planleggingsdager. Vi ser ofte at arbeidsgiver tar hensyn til både barnets og foreldrenes behov for fri ved slike anledninger. Fleksible løsninger gir også tilfredse medarbeidere.