På tilliten løs

Publisert 30.10.2019 av Håvard Holm, president i Juristforbundet

Foto: Thomas Haugersveen/redink

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge, har sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet.

Alle sider ved saksforholdet er ikke klarlagt, og det er derfor ikke grunnlag for å trekke for bastante konklusjoner nå. Men ut fra det som så langt er offentlig kjent, synes det klart at alle rettssikkerhetsgarantier har sviktet overfor de mange personer som har blitt forfulgt, sivilrettslig eller strafferettslig, på et uriktig grunnlag.

Vi står overfor en omfattende systemsvikt som har rammet svært mange mennesker. Det gjør dypt inntrykk å høre om de mange enkeltskjebner i kjølvannet av denne saken.

Det forhold at en rekke personer har blitt anmeldt, tiltalt og straffet for bedrageri, basert på en uriktig forståelse av et underliggende regelverk, er utvilsomt den mest alvorlige konsekvens av de feil som er gjort. For en rettsstat som vår, er dette en svært alvorlig svikt.

Heldigvis har vi ordninger som skal rette opp i feil som er gjort i rettssystemet, og som utvilsomt vil bli tatt i bruk her. Straffesaker kan gjenopptas og de domfelte frifinnes, og erstatning kan tilkjennes de som urettmessig har vært gjenstand for strafforfølgning.

For mange er det imidlertid grunn til å tro at dette vil bli en relativt mager trøst. Og både for de som er direkte berørt, og for samfunnet for øvrig, vil saken utvilsomt være egnet til å svekke tilliten til så vel offentlig forvaltning som til rettsvesenet.

Dette må vi som samfunn ta på det største alvor. Norge er et land med høy grad av tillit, både borgerne imellom, og mellom borgerne og myndighetene. Det betyr på den ene side at vi har mye å tape, men på den annen side at vi har et godt fundament å bygge på når tilliten skal gjenreises.

Når det gjelder rettsvesenet, føler jeg meg trygg på at alle aktører, påtalemyndigheten, advokatene/forsvarerne og domstolene, umiddelbart vil ta grep for, så langt det er mulig, å hindre noe tilsvarende i fremtiden.

Når det gjelder forvaltningsvirksomhetene, imøteser jeg i denne omgang den eksterne gransking som er varslet i NAV. Men jeg håper at den aktuelle saken allerede har ført til at mange etater retter et kritisk blikk mot egen virksomhet, for å være trygge på at innbyggernes rettssikkerhet på de ulike forvaltningsområder, er ivaretatt.

Juristforbundet vil følge alle sider av denne saken nøye, og bidra der det er naturlig.