Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunal sektor til Skatteetaten

Publisert 15.10.2019

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. Dette innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels overlappende oppgaver i Skatteetaten.  

I forbindelse med denne omstillingen er det sendt ut et brev med informasjon fra Finansdepartementet. Foreløpig har vi ikke mer informasjon enn dette, men Juristforbundets sekretariat vil bistå tillitsvalgte og medlemmer som er involvert i denne omstillingen.

Annette Narverud vil være kontaktperson i denne prosessen og kan kontaktes på ann@juristforbundet.no.

Konsekvenser for ansatte

Fra brevet som er sendt ut fra Finansdepartementet kan det fremheves: En overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten vil få konsekvenser for de ansatte ved de kommunale skatteoppkreverkontorene. Overføringen vil også få konsekvenser for enkelte ansatte i Skatteetaten, i det etatens oppgaver med styring og kontroll av de kommunale skatteoppkreverne faller bort. I tråd med avtaler og praksis i staten legger departementet opp til at omstillingsarbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner bl.a. for å sikre gode personalprosesser i forbindelse med overføringen.

Finansdepartementet legger til grunn at overføringen skal anses som en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven kap. 16 for samtlige berørte kommuner. Fra overføringstidspunktet vil de tidligere kommunalt ansatte som er overført, være omfattet av statsansatteloven.

Finansdepartementet vil invitere berørte fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner til å inngå en samarbeidsavtale for å gi de ansattes medbestemmelse så tidlig som mulig. 

Finansdepartementet har etablert en egen temaside på regjeringen.no der det vil bli publisert dokumenter med relevans for prosessen. 

Det er sendt ut e-post til Juristforbundets medlemmer, som er omfattet av denne omstillingen, med informasjon. Hvis du ikke har mottatt denne e-posten ber vi deg om å ta kontakt med Annette Narverud, ann@juristforbundet.no


Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten