Medlemmene stadig mer fornøyde

Publisert 05.10.2020

Foto: iStock/Drazen

Lojaliteten og tilfredsheten hos medlemmene har økt de siste årene, i alle sektorer. Dette er den tydeligste tilbakemeldingen i Juristforbundets medlemsundersøkelse fra rett før sommeren.

Hele 84 % av respondentene sa seg fornøyd med medlemskapet (4-6 på en skala 1-6). Til sammenligning svarte 78 % det samme i 2018 og 70 % i 2014. I statlig sektor var 81 % av respondentene fornøyde, mens kommunal sektor hadde 89 % og privat sektor 87 % fornøyde respondenter.

Svarprosenten var 26, en svært tilfredsstillende respons. Undersøkelsen gikk til alle yrkesaktive medlemmer.

Viktig å være medlem

– På vegne av både de tillitsvalgte og de ansatte i sekretariatet er vi naturligvis svært glade for det gode resultatet, uttaler generalsekretær Magne Skram Hegerberg.

– Forklaringene på det gode resultatet er nok flere. Vi tror den store bredden av tiltak over tid, både fra de tillitsvalgte organene og sekretariatet, har hatt en positiv innvirkning på medlemmenes lojalitet og tilfredshet med medlemskapet, mener Hegerberg.

Han underbygger dette ved å vise til at hele 78 % mener det er viktig å være medlem i Juristforbundet. Dette er en økning fra 2014 på 7 prosentpoeng.

Medlemmene ble også spurt om hvorfor de meldte deg inn i forbundet. 38 % mente det er prinsipielt viktig å være fagorganisert, 19 % mente medlemskapet gir profesjonstilhørighet, og 19 % oppgir gode medlemsfordeler som viktigste årsak til å melde seg inn. 9 % er opptatt av muligheten for bistand i arbeidssituasjonen, mens 7 % meldte seg inn fordi forbundet styrker lønnsutviklingen.

Siden årets medlemsundersøkelse ble gjennomført i første fase av koronakrisen, kan det ikke utelukkes at dette har påvirket svarene.

Stort flertall vil fortsette medlemskapet

For å måle medlemmenes lojalitet til Juristforbundet, ble de spurt om de fortsatt vil være medlemmer om to år. Mest lojale er respondentene i kommunal sektor med 93 %. Også for de andre to sektorene var svarene gode – 87 % i statlig sektor og 84 % i privat sektor.

De mest benyttede medlemsfordelene er Juristen, lønnsstatistikk, forsikring fra Juristforbundet Forsikring, kurs fra Juristenes Utdanningssenter (JUS), faglige arrangementer og bankavtale gjennom Handelsbanken.

– Undersøkelsen viser at medlemmene som har vært i kontakt med Handelsbanken og Juristforbundet Forsikring, er godt fornøyde med kontakten de har hatt, forteller generalsekretæren.

Dette kan være en av forklaringene på at stadig flere mener det er samsvar mellom kontingent og utbytte av medlemskapet. 56 % er enig i dette. Tilsvarende nivå i 2018 var 50 % og i 2014 44 %.

Ønsker forbundet som samfunnsaktør

Medlemmene er videre tydelige på at de ønsker Juristforbundet som en samfunnsaktør. 94 % mener det er viktig at forbundet engasjerer seg i retts- og samfunnspolitikk, og samme andel mener det er viktig med engasjement i dagsaktuelle juridiske temaer. 86 % mener det er viktig at forbundet er synlig i media, mens 89 % er enig i at juristers omdømme bygges ved å delta i samfunnsdebatten.

Hele 94 % er enig i at Juristforbundet arbeider for rettssikkerhet og rettsstat. De fleste av disse andelene er høyere enn for to år siden.

– Vi gleder oss også over at 81 % opplever Juristforbundet som relevant, mot 79 % i 2018. Hele 90 % mener forbundet har stor troverdighet, mot 86 % i 2018. Dette inspirerer oss til å stå på for medlemmene enda mer enn før, sier Magne Skram Hegerberg.