Mastergradsstipend

Publisert 13.07.2018
Foto: iStock.com/kupicoo


Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfristen for høstsemesteret er 10. august.

Medlemmer av Juristforbundet som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap (30 eller 60 studiepoeng) kan søke om stipend og eventuelt skriveplass hos Juristforbundet.

Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert.

Tema for oppgaven må dreie seg om ett av følgende fagområder:

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering

Søknad sendes post@juristforbundet.no, og merkes "Mastergradsstipend høst 2018".