Mastergradsstipend for beviserverv og arbeidsrett

Publisert 29.10.2019

«Nøytralitetsprinsippenes innvirkning på norsk straffeprosess» og «Kontrolltiltak på arbeidsplassen» er titlene på de to kommende masteroppgavene i rettsvitenskap som får støtte av Juristforbundets mastergradsstipend høsten 2019. Hver av stipendene er på 25 000 kroner.

Tildelingen av mastergradsstipendene ble vedtatt av Juristforbundets hovedstyre etter en vurdering av ni søkere.

Nøytralitetsprinsipper ved beviserverv

Lise Marit Nyerrød fikk stipend for å skrive om beviserverv i straffesaker. En av de større endringene som er foreslått i NOU 2016:24 er nøytralitetsprinsipper ved beviserverv. Nyerrød vil belyse hvordan en innføring av slike bestemmelser får innvirkning på norsk bevislære. Lovforslaget innebærer en radikal endring av gjeldende rett og innebærer at det vil være behov for å drøfte juridiske, etiske og politiske spørsmål omkring det foreslåtte regelverket.

Private aktører er ikke nevnt i lovforslaget, og Nyerrød stiller spørsmål ved om nøytralitetsprinsippene også skal gjelde for slike aktører. Dette basert på en teknologisk og digital utvikling hvor private i større grad enn tidligere kan innhente bevis. Hun stiller også spørsmål ved om innføringen av nøytralitetsprinsipper vil øke rettsikkerheten for ulike parter i en rettsprosess.

Overvåkning og kontroll av arbeidsvaner
Casper Herlofsen vil i sin oppgave stille spørsmål ved om norske ledere benytter styringsretten mer enn tidligere. Han vil ta for seg både overvåkning og kontroll av arbeidsvaner. Herlofsen stiller spørsmål ved hvor grensen mellom formål og forholdsmessighet går. 

Hans rettslige utgangspunkt er i hvilken utstrekning arbeidsgiver kan overvåke utførelsen av arbeidsoppgaver i opplæringsøyemed eller med det formål å identifisere forbedringspotensial på arbeidsplassen.


Søknadsfrist for neste mastergradsstipend er 10. februar 2020.