Løsningen er mer juss, ikke mindre

Publisert 04.08.2020 av Håvard Holm, president i Juristforbundet

Løsningen er mer juss, ikke mindre, skriver Juristforbundets president Håvard Holm.

Granskningsutvalget har snudd hver stein i EØS-skandalen. Rapporten er klar i sin tale, her har ingen grunn til å være stolte. Det vil ta tid å iverksette nye tiltak og rutiner, men allerede nå kan vi slå fast at det ikke trengs mindre satsing på juss. Det trengs mer.

Juristforbundet sitter ikke på noen klare løsninger; det er det ingen som gjør. Men vi er vårt ansvar bevisst. Mange av våre medlemmer har vært involvert i sakskomplekset som har strukket seg over både tid, men også over instanser. Instanser som alle burde ha fanget opp at noe var galt.

Når det er sagt, er vi også vårt ansvar bevisst ved at vi skal bidra i den viktige jobben fremover. Det er mange grep som bør tas, men fellesnevneren er at det må satses mer på juss, ikke mindre.

Kompetanseheving, både i form av endringer i juristutdanningen og mer etter- og videreutdanning til de i arbeidslivet. Mer juridisk forskning, sterkere kontrollmekanismer i forvaltningen og ikke minst økt gjennomslagskraft for juristene i forvaltningen når beslutninger skal tas.

Som granskningsutvalget skriver i rapporten har Nav hatt noen saksbehandlere med solid EØS-kompetanse, men disse har ikke arbeidet med det konkrete regelverket knyttet til de aktuelle ytelsene. Enkelt sagt kan man si at det ikke har skortet på kompetansen, men at den er brukt feil.

Det påpekes også at en såkalt «slanking» av direktoratet, i form av nedbemanninger og omorganiseringer, også kan ha spilt inn: «…de effektiviseringstiltak direktoratet har truffet har medført at det synes å mangle faglige og ressursmessige forutsetninger for å ivareta det fagansvaret det er tillagt på en god måte.»

Våre medlemmer forteller at det er behov for å rydde opp i hvordan EØS-retten implementeres og praktiseres i norsk lovverk, og heve bevisstheten om EØS-regler i rettsvesenet vårt. Dette samsvarer med hva granskningsutvalget også anbefaler. En full gjennomgang vil kunne skape en mer enhetlig praksis.

Nye sikkerhetsventiler internt i forvaltningen er nødvendige for å sikre at det sies ifra ved for eksempel mistanke om regelbrudd eller feiltolkning. Noen få stemmer gjorde nettopp det i denne saken, men de nådde aldri fram. Neste gang må de ble hørt.

Uansett hva som nå skal gjøres, er Juristforbundet klar til å bidra. Som representant for over 20 000 jurister fordelt over bl.a. alle deler av rettsvesenet, er det helt naturlig at vi tar vår del av ansvaret. Det ser jeg på som en rett, men også som en plikt.

 

Les også: «Vilje til å ta ansvar»