Kvalitet og effektivitet skal prege norske domstoler

av Kirsten Bleskestad, leder i Den norske Dommerforening

Foto: iStock/Andreypopov

Dommerforeningen har sluttet seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag, men gir subsidiært sin tilslutning til regjeringens forslag slik det nå foreligger om å utvide rettskretsene i første instans.

Dagens domstolstruktur med 60 rettskretser er ikke rustet til å møte fremtidens krav til faglighet, fleksibilitet og god ressursutnyttelse. Domstolkommisjonen og Riksrevisjonens rapport peker på at domstolenes samlede ressurser ikke utnyttes godt nok. Det er store forskjeller i saksinngangen i de forskjellige domstolene. Dette går ut over effektiviteten. Dommerne møter også store faglige utfordringer.

Større rettskretser vil kunne gjøre det enklere å fordele saksinngangen og fagmiljøene vil bli større og mer robuste. Kompetanseutvikling, moderat spesialisering av dommerne og faglige diskusjoner med kolleger er noen av fordelene ved å styrke fagmiljøene, som igjen kan bidra til god rekruttering.

Norske domstoler holder et høyt faglig nivå og har stor tillit i befolkningen. Dette er helt avgjørende at vi bevarer. Skal vi sikre at befolkningen også i fremtiden får lik tilgang til domstoler, kvalitativt gode avgjørelser innen rimelig tid og at domstolene skal kunne utvikle seg i møte med nye utfordringer, er det behov for større administrative enheter.

Se hele høringen i Stortingets justiskomité her.