Innhenting av lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger

Håndtrykk

Foto: Istock

Vi har laget en kort mal og veileder som kan brukes for innhenting av lønnskrav ved lokale forhandlinger.   


I hovedtariffavtalen (HTA) med Akademikerne er det fastsatt at det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger med virkning per 1. mai 2021 jf. punkt 2.5.1. Det skal føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 3,35 prosent av lønnsmassen for medlemmene.

På Akademikernes avtale blir det ikke gitt sentrale generelle tillegg per 1. mai. Det er derfor viktig for alle ansatte å fremsette lønnskrav siden hele forhandlingspotten skal forhandles lokalt.

Det er mer informasjon vedrørende de lokale forhandlingene i hovedtariffavtalen til Akademikerne og i KMDs brev til virksomhetene .   

Lønnskrav med begrunnelse sendes til undertegnede innen xx 2021 kl. xx. Bruk vedlagte kravskjema.

Det er ønskelig at krav begrunnes så konkret som mulig, og så klart og kortfattet om mulig. Om dere har en lokal lønnspolitikk vil den kunne være et godt hjelpemiddel, samt lønnskalkulatoren  på juristforbundet.no. Sammenlign gjerne med lønnsnivå i konkurrerende sektorer om du finner det relevant. 

Ansatte har rett til en årlig lønnssamtale med sin leder jf. HTA § 5. Det kan være lurt å benytte denne muligheten i forkant av innsending av krav. Les mer om lønnssamtale her .

Organisasjonene, herunder Juristforbundet, må oversende sine krav til arbeidsgiver senest xx 2021. Årets lokale lønnsforhandlinger vil for Akademikerne bli avholdt xx 2021 i xx.

Alle ansatte vil bli informert om resultatet av lønnsoppgjøret fra arbeidsgiver. Protokollen er offentlig.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.