EØS-skandalen – veien videre

Publisert 13.11.2019

Katrine Bratteberg og Håvard Holm. Foto: Thomas Haugersveen

Juristforbundet ønsker en kunnskapsbasert debatt. Vi vil derfor involvere medlemmene i vårt videre arbeid.

EØS-skandalen er inne i sin tredje uke. Regjeringen har nedsatt et granskningsutvalg, og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil gjennomføre høringer i saken. Dette innebærer forhåpentligvis at vi alle etter hvert vil få innsyn – og innsikt – i alle sider av saken. Blant annet implementeringen og håndhevingen av EØS-forordninger i norsk rett, den forvaltningsmessige behandling av trygdesakene i NAV, herunder forholdet mellom departement og direktorat, og behandlingen av sakene i rettsvesenet.

Det vil imidlertid ta tid før resultatene foreligger, og med utgangspunkt i det som allerede er offentlig kjent, bør vi etter vårt syn allerede nå ta fatt i noen av de sentrale problemstillinger som saken reiser.

Juristforbundet har medlemmer i alle instanser i dette sakskomplekset. Det vil derfor være en sentral oppgave å benytte den kunnskap og de erfaringer som våre medlemmer i de ulike sektorer besitter, til å tenke fremover.

Juristforbundet har med sin faglige bredde det beste utgangspunkt for å delta i en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan forvaltningen og rettsvesenet bør innrette seg, for å forhindre en tilsvarende systemsvikt på andre områder.

I denne forbindelse vil vi innhente erfaringer og perspektiver fra tillitsvalgte og medlemmer fra alle berørte sektorer. Forberedelsene til dette arbeidet er allerede igangsatt, og vi håper disse tilbakemeldingene blir et viktig bidrag i diskusjonene som utvilsomt vil finne sted i kjølvannet av denne saken.

Avslutningsvis vil vi nevne at mange av Juristforbundets tillitsvalgte og medlemmer opplever denne saken som belastende. Det er derfor en viktig oppgave for forbundet å ivareta de som er særlig berørt.


Håvard Holm, president i Juristforbundet
Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet