Den viktige tillitsvalgtrollen

av Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet

Katrine Bratteberg. Foto: Thomas Haugersveen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikle, forvalte og forankre vedtatt organisasjonspolitikk, påse at fremforhandlet avtaleverk følges og være ansattes representant inn i lokale medbestemmelsesapparat.

Videre skal de bistå enkeltmedlemmer ved behov, samt bidra til medlemsaktivitet og medlemsrekruttering. I tillegg skal de, for å kunne utøve god medbestemmelse, opparbeide solid kunnskap om eget arbeidssteds strategiske dokumenter. Oppgavene som tillitsvalgt er med andre ord omfattende.

Våre tillitsvalgte skal være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende. Å rekruttere, skolere, beholde og ivareta tillitsvalgte på best mulig måte er derfor av vesentlig betydning for oss som organisasjon. For å være sikre på at vi gjør dette på best mulig måte, bør vi opparbeide større kunnskap om de tillitsvalgtes rammer og erfaringer i utøvelsen av tillitsvervet. Dette for å sikre at apparatet og avtaleverket som bygges rundt tillitsvalgte, treffer best mulig.

Noe kunnskap har vi. I Juristforbundets medlemsundersøkelse 2020 oppgir 86 prosent at de vet hvem som er deres tillitsvalgte, og 68 prosent oppgir å ha hatt kontakt med sin tillitsvalgte, hvorav mesteparten, 61 prosent, oppgir lønnsforhandlinger som grunnlag for kontakten. 53 prosent oppgir medlemsmøter som grunnlaget for kontakten.

At såpass mange oppgir medlemsmøter som grunnlag for kontakt, er gledelig. Det vitner om de tillitsvalgte står for mye av medlemsaktiviteten. Dette er viktig verdiskaping både for det enkelte medlem og for Juristforbundet som organisasjon.
At våre medlemmer i så stor grad assosierer tillitsvalgte med lønnsforhandlinger, er som forventet. Ikke desto mindre viktig er det å synliggjøre det spenn av ansvar og oppgaver tillitsvalgte forvalter.

Tall fra vårt medlemsregister viser at Juristforbundet har omkring 1000 medlemmer som er registrert med virksomhetsverv (plasstillitsvalgte, samt medlemmer med verv i regionale og lokale styrer). Om 1000 er et høyt eller lavt antall for en organisasjon som vår, vet jeg ikke. Men det jeg med sikkerhet vet, er at en dyktig tillitsvalgt på arbeidsplassen er et godt utgangspunkt, og er kanskje helt avgjørende, for å kunne rekruttere nye medlemmer. Med andre ord, vi må alltid ha som målsetting å ha flest mulig og best mulig tillitsvalgte.

I medlemsundersøkelsen 2020 oppgir en høy andel av de tillitsvalgte at vervet gir de ny kompetanse, likeså at de trives i rollen og får bistand fra Juristforbundet i utøvelsen av sitt verv. Langt færre opplever tillitsvalgtrollen som karrierefremmende.

For å ta det siste først. Med tanke på de oppgaver tillitsvalgte forvalter gjennom sin rolle, er det overraskende at kompetansen man bygger ikke er karrierefremmende. Her må vi bli flinkere til å opparbeide bevissthet hos våre tillitsvalgte, og ikke minst hos arbeidsgivere, om hvilken kompetanse rollen som tillitsvalgt gir, slik at denne både kan dokumenteres og brukes i et karriereløp.

For at vervet gir ny kompetanse er helt åpenbart, slik det også rapporteres i medlemsundersøkelsen. Mulighet for kompetansebygging og tilgang til bistand fra Juristforbundet er et godt utgangspunkt for at tillitsvalgte skal trives i rollen og vil utvikle seg i den over tid. Juristforbundet har et solid kurstilbud for våre tillitsvalgte, noe vi godt kan være stolte av. Kompetansebygging hos tillitsvalgte er kompetansebygging i organisasjonen. Og videreutvikle og styrke kompetansen hos våre tillitsvalgte er derfor på alle måter en god investering.