Den digitale omstillingen etter koronakrisen

Publisert 24.04.2020 av Sondre Christoffer Karlsen Lie, leder av Juristforbundet – Student

Sondre Christoffer Karlsen Lie

Som følge av korona ble hverdagen for alle landets studenter endret radikalt over natten. Fra klare rutiner for studering og undervisning på studiestedet til usikkerhet og en heldigital undervisningsform fra hjemmet. Hvordan har det fungert?

Situasjonen er ekstraordinær, ingen kunne forutse en nasjonal krise som denne. Det er likevel viktig at vi stiller de kritiske spørsmålene og lærer av situasjonen. En oppsummering er på sin plass, slik professorene Malcolm Langford og Elisabeth Gording Stang gjør godt i Aftenposten. Hva har lykkes, burde studiestedene vært bedre forberedt og hva kan vi lære av situasjonen?

Ulike oppfatninger

Siden 12. mars har all undervisning for jusstudenter på samtlige studiesteder foregått over nett. Undervisere har vært velvillige til å finne alternative løsninger for undervisning og svart på faglige spørsmål digitalt.

CELL (Centre for Experiential Legal Learning) har nylig gjort en undersøkelse for å kartlegge jusstudentenes læringsutbytte i den nye digitale tiden korona har påtvunget oss. Av de 175 studentene som svarte rapporterte 60 prosent at de fikk det samme eller bedre læringsutbytte fra digital undervisning sammenlignet med ordinær undervisning. Men studentene rapporterte også om digitale glipp som at undervisere «mutet» seg selv eller ved et uhell kastet ut studenter av digitale klasserom.

Undervisere som ble spurt om læringsutbytte var imidlertid mer usikre. De pekte blant annet på at manglende fysisk kontakt og trygghet til å delta antageligvis preget læringsutbyttet.

Savner en beredskapsplan

Videre ble det blant to tredjedeler av jusstudentene rapportert at studiesituasjonen var dårlig og at mange har dårlig nettforbindelse, manglende arbeidsplass hjemme, dårlig teknisk verktøy, eller omsorg for barn, utfordringer med egen sykdom eller psykiske belastninger som følge av situasjonen.

Funnene trekker i retning av at fakultetene har tilpasset godt etter forholdene på kort varsel, men at sektoren var dårlig forberedt på en situasjon som dette og at undervisning og andre tiltak for å bedre læringsutbytte antagelig kunne vært gjort bedre.

Juristforbundet – Student mener derfor at det burde foretas en grundig undersøkelse og gjennomgang av de tiltak som er gjort. Vi er også enig i Langford og Gording Stang når de etterlyser en helhetlig beredskapsplan for sektoren basert på de erfaringer som er gjort i forbindelse med krisen.