Bistår medlemmer og tillitsvalgte

Publisert 31.01.2020

Foto: iStock/Drazen

Juristforbundets Arbeidslivsavdeling ivaretar medlemmenes interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold. De bidrar i lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder.

Hjelp og veiledning

Både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer kan få hjelp i saker om kollektiv og individuell arbeidsrett. En stor del av bistanden er å veilede og gi nødvendig opplæring til tillitsvalgte.

Avdelingen skriver fagartikler, foreleser, deltar i medlemsmøter, representerer forbundet i ulike fagutvalg og deltar i kollektive forhandlinger. Den har også utarbeidet ulike veiledere til hjelp for tillitsvalgte i utøvelsen av rollen, innen omstilling og personvern. I tillegg til veiledere rettet mot alle medlemmer om varsling og forhandling av lønn.

Arbeidslivsavdelingen utarbeider årlig lønnsstatistikk, som er et svært viktig verktøy under lønnsforhandlinger. Lønnsstatistikken gir også grunnlaget for lønnskalkulatoren som er en av de mest populære medlemsfordelene. 

Advokatbistand

Avdelingens advokatkontor gir medlemmer mulighet for gratis advokatbistand i saker som angår arbeidsforholdet. Kontoret består av fem advokater/fullmektiger med betydelig kompetanse på de særlige arbeidsrettslige problemstillingene jurister og advokater ofte støter på i arbeidslivet. Flere av advokatene er sertifiserte rettsmeklere og har i tillegg svært god oversikt over juristers arbeidsvilkår innenfor de ulike sektorene i arbeidslivet.

Advokatkontoret tilbyr også gjennomgang av medlemmenes arbeidsavtale og gir råd om hvordan denne kan bli bedre. Advokatkontoret kan bistå på et hvert trinn av saken, som innebærer individuell rådgivning med enkeltmedlemmer og/eller i dialog med arbeidsgiver/motpart dersom det er ønskelig. Om nødvendig vil de også kunne bistå medlemmer som prosessfullmektig ved rettslig behandling.

Arbeidslivsavdelingen kan kontaktes for bistand knyttet til:

  • Pensjonsrådgivning (omfatter ikke beregning av pensjon)
  • avtaletolkning
  • lønnsspørsmål
  • ansettelsesform
  • endringer i arbeidsforholdet
  • arbeidstid
  • arbeidsmiljøutfordringer
  • varsling eller problemstillinger knyttet til avslutning av arbeidsforhold.


Ta kontakt med Arbeidslivsavdelingen dersom du trenger trenger bistand eller rådgivning.

Kontaktinfo
post@juristforbundet.no
advokat@juristforbundet.no


Les mer om Arbeidslivsavdelingen