– Lovutvalget må ikke forsinke EØS-sakene

Publisert 26.06.2020 av styret i JAV, Juristforbundet i arbeids- og velferdsetaten
Det norske storting med løver

Juristforbundet i NAV er positive til nedsettelsen av lovutvalget, men mener også at NAV ikke må utsette behandlingen av EØS- sakene i påvente av utvalgets anbefalinger og konklusjoner. Foto: iStock.com/romaoslo

Regjeringen nedsatte 23. juni et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Juristforbundet i NAV er positive til nedsettelsen av lovutvalget.

EØS- trygdeforordningen er nok den folk flest tenker på når man nevner trygdeforordning, men denne er bare en liten del av alle de internasjonale trygdeavtaler som har blitt inngått.

Viktig jobb, men må ikke forsinke

Utvalget har fått knapp tid på seg, og det er en kompleks jobb. Likevel er det viktig at de enkelte medlemmene i folketrygden og profesjonelle aktører i rettsvesen og forvaltning kan få oversikt over rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene.

Høyesterett har i april besluttet at de vil forespørre EFTA- domstolen om det er forenlig med EØS- retten å sette et krav om opphold i Norge for å motta arbeidsavklaringspenger, denne avklaringen mener vi vil være relevant for NAV, men også for utvalget i sitt arbeid.

Men vi mener også at NAV ikke må utsette behandlingen av EØS- sakene i påvente av utvalgets anbefalinger og konklusjoner.

Nødvendig med jurister i alle NAV-enheter

Folketrygdloven og de internasjonale avtalene vi har på trygdeområdet er et komplisert regelverk, bildet blir mer komplisert når de to regelverkssettene skal holdes opp mot hverandre. Lærdommen fra EØS- saken tilsier at det er viktig å få på plass en kultur der regelverket hele tiden vurderes opp mot EØS- regelverket.

Etter vår vurdering er det langt fra tilstrekkelig at det er nedsatt et eget lovutvalg på området. Det er helt avgjørende og nødvendig at det samtidig rekrutteres jurister til samtlige enheter i NAV. Kun ved dette vil man kvalitetssikre at NAV har den samlede kompetanse og kunnskap som skal til for å håndtere de kompliserte og komplekse problemstillinger som EØS – forordningene med tilstøtende regelverk fordrer.

En kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd. I dag er vår klare oppfatning at man mangler en helhetlig sentral systematikk for å rekruttere jurister til alle resultatområder og enheter i NAV. Det blir for tilfeldig og formålsløst at det er opp til det enkelte kontor om man ønsker å ansette juridisk kompetanse.