Regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp

Publisert 13.10.2017
Regjeringen foreslår å kutte støtten til Barnas Jurist, JURK, Gatejuristen, Juss-buss og alle andre rettshjelptiltak.

Med unntak av Stine Sofies stiftelse får samtlige rettshjelptiltak prosentvise kutt fra 8 til 44 prosent. Krisesentrene ligger også inne i budsjettet med kutt på 43 prosent.

– Det er et paradoks at Regjeringen friskmelder norsk økonomi, samtidig som de velger å kutte i bevilgningene til tiltak som kommer utsatte og sårbare grupper til gode, kommenterer Curt A. Lier, president i Juristforbundet.

Utgift til innteksts ervervelse

Rettshjelptiltakene driftes i all hovedsak av frivillige advokater, andre jurister og jusstudenter. Tiltakene gir gratis råd, veiledning og juridisk bistand. De driver oppsøkende virksomhet, veileder og yter juridisk bistand. På den måten forebygger de overgrep og reparerer lovbrudd.

– Ettersom tiltakene er basert på frivillig og gratis arbeid, sparer de samfunnet for store utgifter. Rettshjelptiltakene er en utgift til inntekts ervervelse. For meg er det helt uforståelig at regjeringen ikke ser den sosialøkonomiske verdien av frivillig innsats og at de velger å sette utsatte gruppers velferd og rettsikkerhet på spill, sier Curt A. Lier.