Rapport fra New York: Tøft for kvinner utenfor byene

Publisert 14.03.2018
Foto:iStock.com/Draz en Lovric
Kvinners situasjon på landsbygda er i de fleste deler av verden langt vanskeligere enn den kvinner i byene opplever. By og land går på ingen måte hand i hand når det gjelder helse og utdanning, beskyttelse og rettssikkerhet. Det melder Juristforbundets delegasjon fra FNs kvinnekommisjon.

Jenter og kvinner på landsbygda (rural girls and women) er tema for den 62. utgaven av FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women – CSW) som går i New York denne uken. Juristforbundet er representert med president Curt A. Lier og visepresident Susanne Eliassen. Her deltar også utenriksminister Ine Eriksen Søreide, barne- og likestillingsminister Linda Helleland og utviklingsministerens statssekretær Jens Holte.


«Utfordringene for kvinner utenfor byene på global basis forsterkes ved at utdanning, informasjon og tilgang på alt fra helse til rettssystemet er dårligere. I tillegg eksisterer det en stor grad av sosial kontroll. Myndighetspersoner som f.eks. politi oppleves ikke å være noen man kan henvende seg til med sine problemer pga. kryssende roller i lokalsamfunnet. Dette ser vi også i vårt eget land, f.eks. i sakene i Tysfjord, men også globalt», skriver Susanne Eliassen i sitt reisebrev.

Tre timers flytur til nærmeste mottak

Curt A. Lier har også fulgt opp disse problemstillingene, særlig utfordringene ved å bekjempe vold mot kvinner på landsbygda, og skriver i sitt reisebrev: «Jeg har deltatt på et arrangement som fokuserte på krisesenter/mottak for kvinner som er blitt utsatt for vold forskjellige steder i verden. Sentrenes utfordring er særlig manglende finansiering og for dårlig kapasitet. Spesielt gjorde det inntrykk å høre at det var tre timers flytur til nærmeste mottak fra det området i Canada som har størst utfordringer med vold mot kvinner».


Eliassen forteller om arrangementer som tar opp prostitusjon, abort, kjønnslemlestelse og tvangsgifte i rurale miljøer i ulike deler av verden og hvordan lovgivning i seg selv ikke er nok til å beskytte kvinner her. Hun rapporterer også: «Kvinneorganisasjoners kår er under stadig press og deres deltakelse er ikke like velkommen hos alle regimer. Jeg hørte dessuten den norske sametingspresidenten fortelle at forkjempere for menneskerettigheter og urfolks rettigheter er satt på terrorlisten i sitt hjemland Filippinene og dermed ikke kan dra hjem».

Sterk kost

Lier sier det har vært sterk kost å høre om sivile ubevæpnede «fredsstyrker» som forsøker å bekjempe vold og voldtekt i Sør-Sudan: «All honnør til dem som prøver å beskytte den sivile befolkningen med livet som innsats, uten midler til selvforsvar».