Folkets lover

Publisert 09.01.2018 av Curt A. Lier, president i Juristforbundet
Curt A. Lier
Engelske oversettelser av lover og forskrifter har vært lite tilgjengelig for allmenheten. Lovdata har nå publisert ti oversettelser av norske lover på lovdata.no, og flere oversettelser er på vei. De oversatte tekstene er uoffisielle. Norsk versjon av regelverket vil alltid ha forrang.

Da Lovdata fikk Rettssikkerhetsprisen i fjor, var stiftelsen raskt ute med å fortelle at de ville bruke prispengene på å publisere oversatte lover og forskrifter. Dette hadde stått på ønskelisten lenge, og nå finnes altså hele ti lover i engelsk versjon på Lovdatas åpne nettsider. Vi i Juristforbundet gledet oss stort over at den uavhengige juryen valgte Lovdata som prisvinner, og det gleder oss like mye at stiftelsen bruker prisen på å gjøre norske lover mer tilgjengelige. Dette er helt i tråd med Juristforbundets grunnleggende syn.

Lovene tilhører folket

Juristforbundets prinsipprogram sier det helt klart: «Lovgivningen skal være tydelig og tilgjengelig». Dette betyr at innbyggerne i landet må ha tilgang til og kunne forstå lover og regelverk for å kjenne sine rettigheter og plikter. Dette er grunnleggende for innbyggernes rettssikkerhet og rettsstatens forankring. Vi må ikke glemme at lovene tilhører hele folket – ikke juristene, lovgiverne eller andre myndigheter. Først når alle innbyggerne har et visst eieforhold til lov- og regelverk, kan vi snakke om en reell rettsstat.

Det er mange her i landet som ikke kan lese en lovtekst på norsk. Dessuten har vi et omfattende internasjonalt samarbeid i både offentlig og privat sektor, med behov for å informere om norsk lovgivning. Nettopp derfor er det så verdifullt at norske lover kommer i engelsk utgave.

Klart lovspråk

Men også lover i norsk tekst kan være vanskelig tilgjengelige, selv for dem med norsk som morsmål. Tradisjonelt har lovene vært utformet med et juridisk fagspråk som vi jurister finner tydelig og klart, men som ikke alltid oppfattes slik av andre. Dette kan svekke både forankringen av og respekten for lovene i folket.

Derfor har Juristforbundet støttet prosjektet «Klart lovspråk», under ledelse av Direktoratet for forvaltning og IKT, helt fra starten i 2011. Vi var bl.a. medarrangør av en større konferanse med klart lovspråk som tema. Også dette tiltaket er helt i tråd med vårt syn. Vi har gledet oss over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet innenfor prosjektet for et par år siden tok initiativ til å kartlegge hvordan lovene forstås. I fjor inngikk det samme departementet en avtale med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo om et undervisningsopplegg for jusstudentene, der de skal trenes i å skrive et godt og klart språk.

Veilede og rettlede

Historisk har juristene «eid» lovene og hatt enerett på å tolke og forvalte dem. I Juristforbundet mener vi at juristenes rolle i dag er og skal være en helt annen. Lovene tilhører folket. Juristene skal veilede og rettlede innbyggerne i lovene, både rettigheter og plikter. På denne måten blir juristen en medspiller, ikke en motpart eller en forfølger.