– Retten trenger tilstrekkelig fagkompetanse

Publisert 20.01.2017
Norsk rettssal
– Vi savner en forståelse hos stortingsflertallet for at lov- og regelverket er komplisert og kompetansekrevende, noe som tilsier at den nye meddomsretten bør ha 3 fagdommere. Likevel bør det være et flertall av lekdommere for å ivareta prinsippet om å bli «dømt av likemenn», uttaler Juristforbundets president Curt A. Lier.
Lier kommenterer gårsdagens melding i Aftenposten om at et stortingsflertall av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har blitt enige om sammensetningen av den nye meddomsretten som skal erstatte juryordningen.
Ifølge Aftenposten skal lagmannsretten i de mest alvorlige sakene settes med 2 fagdommere og 5 lekdommere:

«For domfellelse i disse mest alvorlige ankesakene må minst fem av syv dommere stemme for domfellelse. Av disse skal minst én være fagdommer.

Også straffeutmålingsanker med strafferamme over seks år vil settes med to fagdommere og fem legdommere. I disse tilfellene vil det imidlertid kun kreves alminnelig flertall for et bestemt resultat.»

Juristforbundet har gjennom mange år støttet avviklingen av juryordningen.

– Vi har særlig vært skeptiske til at juryens avgjørelse ikke ble begrunnet, noe som går ut over rettssikkerheten. Da kan ikke den dømte etterprøve om avgjørelsen er tatt på riktig grunnlag, om bevisene er korrekt vurdert eller om rettsreglene er riktig anvendt, forklarer Curt A. Lier.

– Dette betyr ikke at vi ønsker å la fagdommerne dominere lagmannsretten. For å opprettholde allmennhetens aksept og tillit til meddomsretten, må forholdsmessigheten mellom fag- og lekdommere ivareta prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn. Samtidig må vi ikke undervurdere lekfolks evne til å foreta selvstendige vurderinger og stå for sine standpunkter når de opptrer i et fellesskap med fagdommere.

Juristforbundets president understreker at vi lever i et rettsliggjort samfunn med et komplisert lov- og regelverk. For å ivareta en balansert og faglig forsvarlig vurdering av store og alvorlige saker, er det nødvendig at retten har tilstrekkelig fagkompetanse.

– Vi er glad for å stortingsforslaget innebærer at rettens flertall i de fleste sakene må omfatte minst én fagdommer. Juristforbundet tror likevel at 3 fagdommere ville være den beste løsningen, men lekdommerne bør utgjøre et flertall, sier Lier.