Sier ikke fra om seksuell trakassering

Publisert 01.03.2018
En av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb eller sosiale arrangementer i jobbregi, ifølge Juristforbundets ferske medlemsundersøkelse. Men hele 80 prosent av disse sa ikke fra om hendelsen til noen.

Mange har ikke tillit til at arbeidsgiver vil følge opp saken på en skikkelig måte eller er redd for at et varsel kan gå utover karrieren.

20 prosent av respondentene i medlemsundersøkelsen Evidente har gjort for Juristforbundet, har opplevd seksuell trakassering. Bare det siste året har 4 prosent opplevd dette.

– Dette er skremmende mange, selv om andelen er på nivå med andre, sammenlignbare miljøer. Vi har alle et ansvar for å forebygge og stoppe seksuell trakassering, kommenter Juristforbundets president Curt A. Lier.

Mest på sosiale jobbarrangementer

Nesten halvparten av de krenkede har opplevd seksuell trakassering på selve arbeidsplassen og hele 74 prosent på et sosialt jobbarrangement. Den som trakasserer er oftest en kollega i lederstilling.

68 prosent av de krenkede har opplevd verbal seksuell trakassering, og 56 prosent har opplevd fysisk seksuell trakassering. 72 prosent av de krenkede har opplevd seksuell trakassering mer enn én gang.

Bare 44 prosent av respondentene er kjent med hvilke rutiner som gjelder for varsling av seksuell trakassering på egen arbeidsplass. (4-5 på skala 1-5).

Bare 19 prosent meldte fra

Curt A. Lier mener det er svært bekymringsfullt at bare 19 prosent av de krenkede har meldt fra. Kun halvparten av disse opplever at varselet er fulgt opp av arbeidsgiver.

Hele 49 prosent av de krenkede som ikke meldte fra, ønsket ikke å gå videre med hendelsen, mens 33 prosent ønsket å håndtere saken selv. 30 prosent svarte at det ikke er tradisjon for å rapportere slikt på deres arbeidsplass.

27 prosent var redd for at et varsel ville påvirke karrieren negativt, mens 25 prosent ikke hadde tillit til at virksomheten ville følge opp varslet. 13 prosent svarte at virksomheten ikke har rutiner for å varsle om seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar

– Det er arbeidsgivers ansvar å sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, som gir trygghet i arbeidsforholdet, mener Curt A. Lier.

Han peker på arbeidsmiljøloven, den nye likestillings- og diskrimineringsloven og sunn fornuft som gode virkemidler mot seksuell trakassering som bør tas i bruk. Arbeidsgiverne bør bruke handlingsplaner med nulltolleransemål og sørge for at det er åpenhet rundt temaet på arbeidsplassen.

Gode rutiner for kartlegging, varsling og oppfølging bør være obligatorisk i enhver virksomhet. Ledere, tillitsvalgte og verneombud må få opplæring i hvordan seksuell trakassering skal forebygges og bekjempes. For å gjøre det lettere for de ansatte å si fra om seksuell trakassering, kan man innføre en kollegastøtteordning eller ta aktivt i bruk bedriftshelsetjenesten.

– Som ansatt og kollega har også du et ansvar for å si fra og bidra til et arbeidsmiljø fritt for seksuell trakassering, understreker Lier.

Juristforbundet med tiltak mot trakassering

Juristforbundet er i ferd med å vedta retningslinjer mot seksuell trakassering for sine tillitsvalgte. Tilsvarende retningslinjer for forbundets ansatte er allerede vedtatt. Forbundet har dessuten i lang tid hatt en omfattende veileder for varsling og generelle etiske retningslinjer.

Forbundets nettsted har fått en egen ressursside mot seksuell trakassering med retningslinjer, råd for ulike berørte grupper og utdypende informasjon.

Forbundet underviser allerede sine tillitsvalgte i varsling og arbeid mot diskriminering og trakassering. Opplæringen i forebygging og håndtering av seksuell trakassering vil bli ytterligere bygget ut.

Juristforbundet har dessuten et internt advokatkontor og samarbeidende psykologtjeneste som kan bistå medlemmer som har opplevd seksuell trakassering.

Fakta om medlemsundesøkelsen

  • 19 100 medlemmer mottok undesøkelsen. 4844 fullførte skjemaet. Svarprosent på 25 vurderes som tilfredsstillende.

  • 66 prosent av respondentene var kvinner, 33 prosent var menn.

  • 18 prosent av respondentene var 19-29 år, 31 prosent var 30-40 år, og 32 prosent bar 41-51 år.

  • 53 prosent av respondentene jobber i statlig sektor, 32 prosent i privat sektor og 13 prosent i kommunal sektor.

Undersøkelsen ble sendt ut 29.1.2018 og stengt 18.2.2018.