For tillitsvalgte

Seksuell trakassering defineres i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».

Den kan være både verbal (som uønskede morsomheter eller invitasjoner), fysisk (som uønsket berøring) eller ikke-fysisk (som pornografiske bilder). Det er viktig å huske at det er den krenkede som eier opplevelsen og avgjør om oppførselen er ønsket eller uønsket.

For deg som tillitsvalgt er det viktig å vite at arbeidsgiver er lovpålagt å forebygge, utrede og stoppe seksuell trakassering gjennom rutiner, retningslinjer og konkrete tiltak. Dette gjelder arbeidstakere på arbeidsplassen i arbeidstiden, men også på tjenesteoppdrag og sosiale arrangementer i jobbregi utenfor arbeidsplassen eller arbeidstiden. Arbeidsgivers ansvar gjelder i tillegg til ansatte også for innleid og innlånt arbeidskraft, dessuten praktikanter og vikarer.

Det er viktig at seksuell trakassering meldes inn. Arbeidsgiver må kjenne til saken for å ha den lovpålagte plikten til å utrede saker og sette inn tiltak.

Forebyggende arbeid og konkrete tiltak

 • Bygg opp tillit blant medlemmene i diskrimineringsspørsmål. Mange som har blitt utsatt for krenkelser, har vanskelig for snakke om det. Det finnes ofte en frykt for ikke å bli trodd eller en forestilling om at det ikke nytter å melde fra fordi det ikke vil føre til noen forbedring.

  Det kan også forekomme frykt for represalier eller en forverring av situasjonen. Tillit er derfor avgjørende for at man skal våge å fortelle om opplevelsen. Som tillitsvalgt representerer du sterke vurderinger der likeverd er grunnleggende. Du er et forbilde på arbeidsplassen, noe som bør prege hvordan du opptrer og uttaler deg i forhold til seksuell trakassering.

 • Det er også viktig å passe på at arbeidsgiver har og bruker tydelige retningslinjer og rutiner for å forebygge og hindre seksuell trakassering. Rutinene og retningslinjene må være oppdaterte og kjent for alle i virksomheten – ledere, medarbeidere, nyansatte, vikarer og innleide. Rutinene må gjøre det klart at trakassering ikke er akseptert.

  Det må fremgå at alle former for seksuell trakassering skal meldes til arbeidsgiver og hvor de ansatte skal henvende seg dersom de selv eller kolleger blir utsatt for seksuell trakassering.

 • Arbeidsgiver skal samarbeide med arbeidstakerne i arbeidet mot seksuell trakassering. Her har du som tillitsvalgt en viktig rolle innenfor rammen av lov- og avtaleverk. Du skal få tilstrekkelig informasjon fra arbeidsgiver til å kunne delta i samarbeidet. Det er viktig at alle, både medarbeidere og ledere, involveres i det forebyggende arbeidet.

Mulige forebyggende tiltak

 1. Informasjon om rutiner og retningslinjer på allmøter, personalseminar e.l.

 2. Kartlegging av seksuell trakassering på arbeidsplassen i spørreundersøkelser, medarbeidersamtaler e.l.

 3. Opplæring i arbeid mot seksuell trakassering, gjerne med tenkte eksempler fra arbeidsplassen som grunnlag for diskusjon om hva som er akseptabel oppførsel.

 4. Oppfølging av tiltakene i det forebyggende arbeidet. Her har du som tillitsvalgt en viktig rolle i samarbeidet med arbeidsgiver.

 5. Som tillitsvalgt kan du bidra til å øke kunnskapen om seksuell trakassering gjennom å informere medlemmene om de retningslinjer og rutiner som gjelder på arbeidsplassen, dessuten at du kan støtte dem som evt. opplever å ha blitt trakssert under varsling og den følgende prosessen.

 6. For at du som tillitsvalgt skal kunne bidra i arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, er det viktig at du skaffer deg tilstrekkelig kunnskap om temaet.

Hvis du får kjennskap til seksuell trakassering

 1. Støtt medlemmet og få det til å varsle arbeidgiver så snart som mulig om det som har skjedd. Hvis medlemmet ønsker det, kan du som tillitsvalt eller verneombud være med som støtte i møtet med arbeidsgiver. Du kan også selv ta opp hendelsen med arbeidsgiver hvis medlemmet ønsker dette.

 2. Hvis medlemmet ønsker det, kan du også være med som støtte i kommende møter med arbeidsgiver eller andre som bidrar i utredningen. Selv om du deltar som en støtte for medlemmet, bør vedkommende ta kontakt med Juristforbundets advokater eller rådgivere for ytterligere rådgivning. Du bør oppfordre medlemmet til dette.

 3. Anbefal medlemmet å skrive ned hele hendelsen, dokumentere situasjonen og ta vare på bevis som e-post, sms o.l.

 4. Medlemmet har rett til å få informasjon fra arbeidsgiver om hvordan utredningen gjennomføres og og status underveis. Her kan du som tillitsvalgt være til hjelp.

 5.  Gi medlemmet som har opplevd trakassering informasjon om hva slags hjelp og støtte vedkommende kan få under utredningen og i tiden etterpå, f.eks. fra bedriftshelsetjenesten.

 6. Som tillitsvalgt bør du kontrollere at arbeidsgivr gjennomfører den lovpålagte utredningen og setter inn nødvendige tiltak. Hvis arbeidsgiver svikter, bør du eller medlemmet kontakte Juristforbundet. Forbundet kan da overta saken og ta stilling til hvilke tiltak det vil dette inn mot arbeidsgiveren.

 7. Dersom det skulle oppstå en interessekonflikt mellom medlemmer du er tillitsvalgt for, ta umiddeltbart kontakt med Juristforbundet, f.eks. hvis både den krenkede og den anklagede er medlemmer. Forbundet sørger da for at partene får støtte av ulike personer.

Sjekklisten er basert på materiale fra Juristforbundets svenske søsterorganisasjon JUSEK og tilpasset norske forhold.