For deg som har blitt utsatt for seksuell trakassering

Ingen skal bli utsatt for seksuell trakassering på jobben. Men det skjer likevel. Da må arbeidsgiver reagere kraftig og sette inn tiltak for å stoppe trakasseringen.

1. Ta følelsene dine på alvor.

Hvis du føler ubehag etter en hendelse på jobben, bør du tenke over hvorfor. Du behøver ikke tåle situasjoner du opplever som vanskelige, som seksuelle vitser eller uttrykk.

Seksuell trakassering defineres i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Den kan være både verbal (som uønskede morsomheter eller invitasjoner), fysisk (som uønsket berøring) eller ikke-fysisk (som pornografiske bilder). Din opplevelse er det viktige.

2. Hold det ikke for deg selv. Si ifra.

Gjør det i første omgang klart for den som krenker deg, at handlingen er uønsket. Hvis dette ikke er mulig, ta trakassering opp med din nærmeste sjef. Du kan også snakke med din tillitsvalgte eller verneombudet på arbeidsplassen. Naturligvis kan du også kontakte Juristforbundet.

Hvis det er lederen din som har krenket deg, ta kontakt med lederens overordnede eller HR-avdelingen. Arbeidsgiveren har nemlig plikt til å undersøke saken og sette i verk tiltak for å stoppe trakasseringen. Plikten til å undersøke saken slår inn med det samme du har meldt om at du har opplevd å bli trakassert. Du har rett til å bli tatt på alvor og få støtte av arbeidsgiveren. I samtalen med arbeidsgiver kan du ta med deg en tillitsvalgt eller kollega du stoler på.

3. Hvis arbeidsgiver fastslår at det har foregått trakassering.

Hvis arbeidsgiverens undersøkelser konkluderer med at det har foregått seksuell trakassering, skal det settes inn tiltak. Det kan være snakk om tilrettevisning, advarsel, omplassering, oppsigelse eller, i det alvorligste tilfellene, avskjed.

4. Sørg for å dokumentere.

Hvis den negative oppførselen ikke stopper, bør du dokumentere hva som skjer og ta vare på henvendelser som oppleves ubehagelige. Fortsett å informere arbeidsgiver. Arbeidsgiver har faktisk plikt til å undersøke din varsling selv om du ikke har direkte bevis.

5. Hvis arbeidsgiver ikke gjør noe når du har varslet.

Henvend deg til Juristforbundet, enten via din tillitsvalgte eller direkte til sekretariatet. Prøv å dokumentere at du har varslet arbeidsgiver om at du opplever å ha blitt seksuelt trakassert. Hvis varslingen din ikke blir tatt på alvor og undersøkt, begår arbeidsgiver lovbrudd.

6. Kan jeg miste jobben?

Det kan du ikke! Loven inneholder et forbud mot represalier. Dette betyr at den som varsler om trakassering, ikke kan utsettes for straff eller andre represalier. Dette gjelder ikke bare den som er blitt krenket, men også dem som varsler om at de har sett eller hørt om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.


Sjekklisten er basert på materiale fra Juristforbundets svenske søsterorganisasjon JUSEK og tilpasset norske forhold.