Dommerforeningens styre

Den norske dommerforening (Juristforbundet – Dommerforeningen) er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund, og organiserer embetsdommere i de alminnelige domstoler, i alle instanser. Foreningens formål er å verne rettsstaten og samle dommere til felles arbeid for deres interesser og oppgaver og for reformer innen rettslivet.
Leder:
Kirsten Aase Bleskestad
Asker og Bærum tingrett
Styremedlemmer:
Guro Vale Kvavik
Agder lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Knut Rye-Holmboe
Nord-Troms tingrett
Ivar K. Iversen
Inntrøndelag tingrett
Ole Kristen Øverberg
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Norges Høyesterett
Nestleder:
Kristel Heyerdahl
Borgarting lagmannsrett

Hva jobber styret med?

Lønn

Styret opprettet våren 2016 et lønnsutvalg som skulle forberede lønnsoppgjøret. Utvalget ledes av styremedlem tingrettsdommer Dagfinn Grønvik, Oslo tingrett. Øvrige medlemmer er høyesterettsdommer Bergljot Webster, lagmann Dag Nafstad, Hålogaland lagmannsrett og leder av Innstillingsrådet for dommere sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand tingrett.

 Ved lønnsoppgjøret per 1. oktober 2017 fikk dommerne i tingrettene og lagmannsrettene en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 2,4 %. Det er det samme som de såkalte frontfagene fikk i 2017, og den samme prosentsatsen som Stortinget benyttet for egen lønnsøkning. Dommerne i Høyesterett fikk en lønnsøkning per 1. oktober 2016 på 2,4%. Lønnsoppgjøret for Høyesterett per 1. oktober 2017 foreligger foreløpig ikke.

Dommerforeningen krevde en vesentlig større økning enn dette ved lønnsoppgjøret i 2017, og er slik sett ikke fornøyd med lønnsoppgjøret. Men det var kanskje ikke realistisk å vente mer i et år hvor frontfagsmodellen var totalt toneangivende.

Lønnsutviklingen for dommere er langt fra tilfredsstillende. Fra 2009 til 2016 har offentlige toppledere fått drøyt 10 % høyere lønnsøkning enn dommere i 1. og 2. instans. Statsadvokater med noe overtid vil tjene bedre enn tingrettsdommere, og søkningen til dommerstillinger er på det laveste i Innstillingsrådets historie, for å nevne noen forhold.

Styret vil fortsatt følge opp lønnssaken, og har bedt lønnsutvalget om å fortsette arbeidet med å bedre dommernes lønnsforhold, noe de har sagt seg villige til. Lønnsutvalget skal ha en telefonkonferanse tirsdag 9. januar 2018 i forbindelse med videre strategi for lønnsarbeidet. Arbeidsgruppen mottar gjerne innspill fra medlemmene. Disse kan sendes dagfinn.grønvik@domstol.no»

 
Avtale med DA om medbestemmelse for dommerne

Dommerne i de alminnelige domstoler ble unntatt fra Hovedtariffavtalen i staten ved inngåelsen av protokollen av 4. oktober 1999. Det ble samtidig bestemt at bare nærmere angitte deler av Hovedavtalen skulle gjelde for dommerne, hvor reglene om medbestemmelse ikke er omfattet.

Styret har tatt opp med DA hvordan DA, som arbeidsgiverrepresentant, håndterer spørsmålet om medbestemmelse for dommerne. Med det utgangspunkt at DA som arbeidsgiverrepresentant plikter å ivareta alle kategorier ansatte, er det etter styrets syn åpenbart hensiktsmessig at alle kategorier så vidt mulig likebehandles. Selv om formelle rettigheter etter Hovedavtalen er betinget av avtalemessig tilslutning, kan det etter styrets syn ikke være noe til hinder for at DA praktiserer Hovedavtalens regler tilsvarende for embetsdommerne, så langt de passer. Etter styrets syn er det en viktig forutsetning for legitimiteten til DA blant dommerne.

Det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartement uttalte bl a følgende i brev til Justisdepartementet 6. mars 2001:

AAD minner avslutningsvis om at det i forbindelse med omstillingsprosesser m.v. naturlig må forutsettes at arbeidsgiver søker å ivareta samtlige arbeidstakeres behov og interesser. At dommerne ikke er omfattet av Hovedavtalen eller har en tilsvarende medbestemmelsesavtale, vil ikke redusere arbeidsgivers ansvar i så henseende.

Styret er i en dialog med DA, og har sendt over et avtaleutkast hvor dommerne rett til informasjon og drøfting reguleres. Styret venter nå på en tilbakemelding fra DA.

Domstolenes ressurssituasjon

Styret har prioritert arbeidet med å bedre domstolenes ressurssituasjon. Styret har skrevet avisinnlegg, møtt på høringer i justiskomiteen og hatt møter med ledelsen i Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen om dette.

Den 18. september 2017 deltok styrets leder i en debatt i Dagsnytt 18 om ressurssituasjonen i Høyesterett og de øvrige domstolene. Styret sendte brev til Justiskomiteen 30. oktober 2017 om forslaget til statsbudsjett (brevet ble sendt medlemmene sammen med referat fra styremøte 6. november 2017). Styrets leder deltok på høring i Justiskomiteen om statsbudsjettet 3. november 2017. Regjeringspartiene fikk som kjent til en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre. Avtalen innebar at ABE-kuttet økte fra 0,5 til 0,7 prosent. Styrets leder og nestleder hadde et møte med Høyres medlemmer av justiskomiteen i Borgarting lagmannsrett 30. november 2017 der vi igjen tok opp den vanskelige situasjonen i domstolene. Som kjent ble domstolenes budsjett bedret med ytterligere 9,5 millioner etter dette.

Styrets leder og nestleder hadde også møte med Riksrevisjonen 30. november 2017. Riksrevisjonen er i en innledende fase av en undersøkelse av saksbehandlingstid i domstolene. Undersøkelsen vil ta for seg saksbehandlingstid både i sivile saker og straffesaker i norske domstoler, vurdert opp mot de fristene som Stortinget og lovverket fastsetter. I planleggingsfasen ønsker de å få belyst ulike faktorer som kan påvirke saksbehandlingstiden i de forskjellige domstolene. De vil i planleggingsfasen også vurdere om og eventuelt hvordan de skal kunne se på produktivitet og effektivitet i domstolene.

Styret vil fortsette arbeidet med å bedre ressurssituasjonen i domstolene fram mot RNB.

Etterutdanning for dommere

Styret hadde møte med dommermedlemmene i Kompetansekomiteen for dømmende funksjoner i forbindelse med styremøtet 9. oktober 2017. Styret tok opp muligheten for utvidet studiepermisjon. Videre tok styret opp muligheten for økt stipendandel ved deltakelse på JUS-kurs. Det gis ikke full dekning ved deltakelse på dyre JUS-kurs. Styret tok også opp om DA bør arrangere årlige dommermøter. Endelig tok styret opp om det var mulig å få informasjon om tilbakemeldingene på de årlige dommerseminarene. Det siste ble også tatt opp i styrets møte med DAs styre 6. november 2017. Styret ble henvist til å kontakte Kompetanseenheten om de aktuelle spørsmålene. Styret vil tilskrive Kompetanseenheten om dette.

Det er satt av 1,5 millioner kroner på DAs budsjett for å understøtte studiepermisjonsordningen for dommerne i de alminnelige domstoler. De midlene som ikke ble brukt i 2016 ble overført til 2017. Det ble lyst ut åtte stipend, slik at åtte dommere fikk en ekstra måned studiepermisjon i 2017.

Det ble også delt ut 30 000 kroner fra Dommernes Støttefond i 2017 til dekning av utgifter i forbindelse med kompetansetiltak.

Sikkerhet og beredskap

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø avga 28. august 2017 rapporten «Erstatningsordning for domstolansatte. En utredning om en særskilt erstatningsordning for dommere og andre domstolansatte ved alvorlige sikkerhetshendelser». Styret tok opp oppfølgingen av rapporten på møte med styret i Domstoladministrasjonen 6. november 2017. Domstoladministrasjonen har tatt saken opp i møte med Justisministeren 23. november 2017. Domstoladministrasjonen orienterte også om den videre oppfølgingen av rapporten i SAMU/HAMU møte 29. november 2017. Styret vil følge opp arbeidet med å få vedtatt lovforslagene i rapporten.

Digitalisering

Styrets leder sitter i styringsgruppen for prosjektet «Digitale domstoler». Styrets leder og nestleder tok opp dataproblemene i domstolene med DAs styreleder, nestleder og direktør under en arbeidsmiddag 20. juni. Videre var det tema på møte i Samarbeidsutvalget for domstolene 13. september. Dommerforeningens styre tok også opp dataproblemene i et møte med DAs styre 6. november. Endelig var dataproblemene tema på styremøte 4. desember. Styret tilskrev DAs styre og administrasjon om dette 6. desember.

Utvalg som skal utrede domstolenes organisering

Dommerforeningen har siden 2010 arbeidet for å få nedsatt en ny domstolkommisjon. Den 11. august 2017 ble det nedsatt et utvalg som skal utrede domstolenes organisering. Utvalget ledes av sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand tingrett. Øvrige dommermedlemmer er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Hålogaland lagmannsrett. Styrets leder skal møte i utvalget 11. januar 2018 for å informere om Dommerforeningens forventninger til kommisjonens arbeid. Med utgangspunkt i mandatet, ønsker kommisjonen at Dommerforeningen skal redegjøre for de utfordringer som vi mener domstolene særlig har, og hvordan domstolene skal organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet, samt sikre uavhengighet.

Styret vil avholde et seminar om utvalgte temaer fra Domstolkommisjonens arbeid i forkant av neste årsmøte mandag 11. juni 2018.

Utvalgets arbeid skal være avsluttet 11. august 2020.

Domstolstruktur, felles ledelse og særdomstoler

Styret skrev en kronikk i Klassekampen 29. mai 2017 med hovedbudskap om at alle strukturendringer, særlige saksbehandlingsformer og opprettelse av felles lederstillinger bør utstå til domstolkommisjonen har gjort en grundig og prinsipiell utredning av slike spørsmål.

Styret nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som skulle utrede domstolledernes og dommernes rettigheter og plikter i forbindelse med strukturendringer mm. Arbeidsgruppen består nå av tingrettsdommer Nils Ole Bay, Asker og Bærum tingrett, medlem av Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett, tingrettsdommer Ola Rambjør Heide, Gjøvik tingrett, resursgruppedommer sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen, Sør-Trøndelag tingrett, advokat Ragnhild Bø Raugland, Juristforbundet samt styrets leder.

Det har foreløpig ikke har vært aktuelt med omfattende sammenslåinger av domstoler. Spørsmålet om felles ledelse er imidlertid aktuelt flere steder, og arbeidsgruppen har bistått styret i denne forbindelse.

Utvalget som skulle utrede spørsmålet om særdomstoler for barne- og familiesaker, forvaltningsdomstol for utlendingssaker samt hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden avga sin utredning, NOU 2017:8, våren 2017. Utredningen ble sendt på høring med frist 1. desember 2017. Styret nedsatte et ad hoc utvalg som utarbeidet et utkast til høringsuttalelse for styret. Ad hoc utvalget bestod av medlem av fagutvalget for offentlig rett lagdommer Irene Sogn, Borgarting lagmannsrett (leder), lagdommer Randi Egge, Eidsivating lagmannsrett, medlem av fagutvalget for privatrett lagdommer Torstein Frantzen, Gulating lagmannsrett, leder av fagutvalget for sivilprosess lagdommer Kjersti Lund, Eidsivating lagmannsrett, tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Nord-Troms tingrett, tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum, Oslo tingrett og tingrettsdommer Mariann A. Svensen, Stavanger tingrett. Høringsuttalelsen ble avgitt 10. november 2017, og ble sendt medlemmene 13. november 2017.

Lyd- og bildeopptak av rettsmøter

Det er som kjent igangsatt et prøveprosjekt vedrørende lyd- og bildeopptak i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Styret avholdt styremøte i Tromsø i august 2017, og fikk demonstrert utstyret for lyd- og bildeopptak. Styret mener at lyd- og bildeopptak bør innføres i alle domstoler, og vil fortsette arbeidet med å følge opp dette.

Rekruttering

Av årsmeldingen fra Innstillingsrådet for 2016 fremkom det at gjennomsnittlig antall søkere per ledig dommerstilling i 2016 var det laveste i Innstillingsrådets historie. Juristkontakt omtalte dette, og styrets leder uttalte at lønn, kompetansetiltak og faglig utvikling, fleksible arbeidsordninger, gode støttefunksjoner, hensiktsmessig størrelse på domstolene og gode lokaliteter vil være av betydning for rekrutteringen. Problemer med rekrutteringen ble også fremholdt overfor DA i forbindelse med lønnsfastsettelsen for dommerne per 1. oktober 2017.

Aktiv saksstyring

Styret har tatt initiativ til å få nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage utkast til retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Domstoladministrasjonen skal stille med sekretær for arbeidsgruppen, som skal ha et medlem fra Domstoladministrasjonen, to oppnevnt av Advokatforeningen samt fem dommere. Styret har oppnevnt følgende dommere til arbeidsgruppen: Høyesterettsdommer Espen Bergh, lagdommer i Gulating lagmannsrett Per Jordal, lagdommer i Borgarting lagmannsrett Christian Lund, avdelingsleder/tingrettsdommer i Oslo tingrett Hanne Sofie Bjelland og tingrettsdommer i Fredrikstad tingrett Tina Bergstrøm.

Høringer

Det er avgitt følgende høringsuttalelser, skrevet av Dommerforeningens fagutvalg samt styret:

Endring av forvaringsreglene

Dommerforeningens merknader til budsjett for domstolene i 2018

Særdomstoler på nye områder

Ny straffeprosesslov

Ny barnevernlov

Digitalt grenseforsvar

En påtalemyndighet for fremtiden

Forslag til endringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser

Bedre beskyttelse av barn

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Sammenslåing av Vestfold tingrett m.fl. til en domstol

Strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Styret hadde møte og middag med lederne av fagutvalgene i forbindelse med styremøte 18. september 2017.

Forholdet mellom Dommerforeningen og Juristforbundet

Juristforbundet har iverksatt en mer aktiv rettspolitisk rolle. For Dommerforeningen har denne endrede fokuseringen blitt problematisk i forhold til dommernes og domstolenes behov for politisk nøytralitet og uavhengighet. Styret ønsker derfor nå å inngå en avtale med Juristforbundet der det gjøres en del presiseringer når det gjelder forholdet mellom Juristforbundet og Dommerforeningen. Partene er enige om å samarbeide innenfor områder der begge organisasjoner har rettspolitiske interesser. Dette legges opp til gjensidig informasjonsutveksling om aktuelle saker og forhold. Styret tar sikte på å inngå en slik avtale våren 2018.

Internasjonalt arbeid

Dommerforeningen, ved Menneskerettighetsutvalgets rettssikkerhetsprosjekt i Guatemala har i sitt fjerde år avsluttet tre studier; om straffrihet, uavhengige domstoler og urfolksrettigheter. Prosjektet har blant annet støttet utvikling av en uavhengig dommerforening, bedre arbeidsvilkår for dommere, samt større tilgang for Maya-befolkningen til rettsapparatet og bedre beskyttelse av deres rettigheter. Studiene og de positive resultatene danner blant annet grunnlag for en mulig fase 2 i tre nye år, fra 2018, der ICJ Mellom-Amerika og Maya-advokatforeningen skal stå for den konkrete driften, mens utvalget skal være en referansegruppe og mentor. I forbindelse med avslutning av fase 1 vil det bli laget en utfyllende sluttrapport om resultatene fra prosjektet.

Dommerforeningen, ved tingrettsdommer Heidi Heggdal, Oslo tingrett, og Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) – Norge deltok i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia 22.- 28. januar 2017. Formålet var å kartlegge menneskerettssituasjonen i Tyrkia, med særlig vekt på situasjonen for dommere og advokater. Dommerforeningen er svært bekymret over den stadig svekkede uavhengigheten til domstolene og rettssikkerheten i Tyrkia. I et møte med Torbjørn Jagland 25. januar 2017 overleverte Sarah Clarke, International Policy and Advocacy Manager i PEN International, et brev fra ICJ Norge og Dommerforeningen med krav om at Europarådet legger press på tyrkiske myndigheter for å sikre rettsikkerhet i tråd med internasjonale menneskerettigheter. Se brevet på Dommerforeningens hjemmeside www.juristforbundet.no/dommerforeningen.

 Styret har videre nedsatt et ad hoc utvalg under Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg som skal ha fokus på situasjonen for dommerne i Tyrkia. Utvalget ledes av tingrettsdommer Heidi Heggdal, Oslo tingrett.

Den Europeiske Dommerforeningen (EAJ) har opprettet et fond der dommere som har behov for det kan søke støtte. Styret har bevilget 2 250 Euro til fondet, som nå har ca 70 000 Euro til disposisjon. Fondet ledes blant annet av den sveitsiske høyesterettsdommeren Thomas Stadelmann. Det er kommet inn over 500 søknader fra tyrkiske dommere til fondet. Dommerne Elizabeth Baumann, Heidi Heggdal, Thom Arne Hellerslia, Anne Horn og Åsne Julsrud har sagt seg villig til å bistå fondet med å gjennomgå søknadene.

Styrets leder og nestleder deltok på møte i EAJ i Moldova fra 18. – 21. mai 2017. Et hovedspørsmål på møtet var den alvorlige situasjonen for dommerne i Tyrkia. EAJ har vært sterkt engasjert i dette spørsmålet. Blant de problemstillinger som ble drøftet i Moldova var forvaltingen av det ovenfor nevnte fondet, og søknader fra tyrkiske dommere som er avsatt/fengslet i etterkant av kuppforsøket. Den alvorlige situasjonen for domstolene i Polen ble også drøftet. De samme spørsmålene ble også drøftet på årsmøte i Den Internasjonale Dommerforeningen (IAJ) i Santiago, Chile, 12.- 16. november 2017, hvor seks av styrets medlemmer deltok. Det ble vedtatt en resolusjon om Tyrkia som ligger på Dommerforeningens hjemmeside www.juristforbundet.no/dommerforeningen.

Styremedlem Dagfinn Grønvik deltok på møte i CCJE fra 8. – 10. november 2017.

Styrets leder og nestleder deltok på nordisk møte for ledere og nestledere i København 5. desember 2017.

Informasjon og kontakt med medlemmene

Det ble avholdt møte mellom representantskapet og styret 20. juni 2017. Temaer for møtet var domstolenes ressurssituasjon, digitale domstoler, særdomstoler og strukturendringer, kompetanse og forholdet mellom Dommerforeningen og Juristforbundet.

Styret har opprettet en Facebook side for lettere å nå ut med informasjon til eksterne aktører.

Når det gjelder informasjon til medlemmene om saker som styret har arbeidet med, høringsuttalelser fra styret og fagutvalgene m.m., legges dette ut på Dommerforeningens hjemmeside www.juristforbundet.no/dommerforeningen. Styret mottar gjerne innspill til saker styret har til behandling, og vi ber også om innspill til saker styret bør engasjere seg i.

 

Kontaktperson i sekretariatet

Lars Alexander Benum
Administrasjonskonsulent
Seksjonskontakt JF – Dommerforeningen
Mobil: 458 31 669