Valgkomite - Juristforbundet - Stat

Valgkomiteen for Juristforbundet-stat ble valgt under seksjon stats årsmøte den 10. februar 2021. Under årsmøtet ble valgkomiteen utvidet fra tre til fem personer.

Hva er valgkomiteens oppgave?

Valgkomiteens oppgave er å avgi en innstilling som gir årsmøtet et best mulig grunnlag for å kunne beslutte hvem som skal utgjøre styret for Juristforbundet-stat i neste styreperiode. I dette arbeidet skal det innstilles en leder, en nestleder, fem styremedlemmer og fire varamedlemmer.

De styrende dokumentene for valgkomiteens arbeid, er Instruks for hovedstyrets valgkomite, sammenholdt med vedtektene til seksjon stat. Det følger av vedtektene til seksjon stat § 4-2 at «Valgkomiteen følger den sentrale instruksen for valgkomite og skal søke at styret er representativt med hensyn til kjønn, geografi og virksomheter.»

Gi innspill til kandidater!

Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye kandidater til styret til seksjon stat. Forslag til kandidater kan fremmes både av den enkelte, av kolleger og av øvrige tillitsvalgte. For at valgkomiteen skal kunne utarbeide en best mulig innstilling er vi helt avhengige av at dere spiller inn forslag til kandidater.

Frist for å fremme kandidater er 1. oktober 2022. Forslag til styrekandidater fremmes pr. e-post til egeberg.simen@gmail.com med gjenpart til johanne.bertling@gmail.com.

Hvordan er prosessen videre fram mot innstilling?

Alle kandidater vil etter fristens utløp motta et spørsmålsskjema fra valgkomiteen. Etter dette vil valgkomiteen gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater. Deretter vil det bli utarbeidet en innstilling. Under årsmøtet tidlig i 2023 vil valgkomiteens leder redegjøre for innstillingen.

Har du fortsatt spørsmål om styreverv eller prosessen?

Dersom du har spørsmål vedrørende styreverv eller ønsker nærmere informasjon om prosessen, ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder, Simen Egeberg. Tlf: 94 24 87 12 eller e-post.


I inneværende periode, fram til neste årsmøte primo 2023, består valgkomiteen av følgende:
Leder:
Simen Egeberg
Forsvarets Fellestjenester - Regelverksenheten
Styremedlemmer:
Bettina Otto
Fortum Consumer Solutions AS
Fredrikstad kommune
Kristin Elnæs
Politidirektoratet (POD)