OU-midler – finansiering av opplæring for tillitsvalgte


Kjære tillitsvalgt i Juristforbundet – Stat. Takk for at du har påtatt deg å jobbe for medlemmene!

Som tillitsvalgt skal du både arbeide for medlemmenes generelle arbeidsvilkår og bistå i saker som gjelder enkeltmedlemmer, blant annet ulike drøftings- og forhandlingssaker herunder lønnsforhandlinger. Du er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte, og det er ingen liten oppgave.

Disse oppgavene gjør at du trenger kontinuerlig utvikling og påfyll av kompetanse. Og det koster gjerne en del. Derfor er det viktig å kjenne til OU-midlene, en kilde til finansiering av opplæringstiltak for tillitsvalgte.

Hva er OU-midler?

OU-midler er en forkortelse for opplærings- og utviklingstiltaksmidler. Partene i arbeidslivet har blitt enige om at kompetanseheving for tillitsvalgte er viktig. Derfor avsettes det årlig 0,24 prosent av lønnsmassen i staten til slik finansiering av opplæring for tillitsvalgte.

Fondet er et spleiselag. Avsetningen dekkes delvis ved at arbeidstakerne trekkes 400 kroner av bruttolønnen per år. Resten dekkes av arbeidsgiver. Dette fremgår av Hovedtariffavtalens punkt 5.2. og en særavtale. Se Statens personalhåndbok kapittel 9.14.

Midlene er tilgjengelige gjennom Opplærings- og utviklingsfondet. Fondet deler ut penger til både arbeidsgivere og tillitsvalgte. Midlene skal brukes til opplæring i organisasjons- og tillitsvalgtarbeid i det statlige tariffområdet. For tillitsvalgte i Juristforbundet er opplæring i hvordan vervet skal utøves i kjernen av hva som faller inn under denne ordningen.

Hva skal OU-midlene brukes til?

OU-midlene kan brukes til mange forskjellige opplæringstiltak. Det er likevel en klar avgrensning mot yrkesmessig etter- og videreutdanning. Opplæringen må altså være rettet mot utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette innebærer at kurs, møter eller samlinger må inneholde temaer som er aktuelle for rollen som tillitsvalgt i arbeidshverdagen.

Marianne Børseth, første nestleder i Politijuristene, en medlemsforening under Juristforbundet – Stat, har bred erfaring med å drive opplæring av tillitsvalgte finansiert med OU-midler. Her forteller hun hvordan Politijuristene driver med kompetanseheving av tillitsvalgte:

           

Hvordan søke OU-midler?

Juristforbundet oppfordrer dere som er tillitsvalgte i staten til å søke om OU midler. Det er enkelt å søke, og i søknadsskjemaet finner du veiledning for hva søknaden må inneholde. Her er noen praktiske tips:

Varighet: Arrangementet må vare minst en halv arbeidsdag.

Formål: Søknaden må inneholde formålet med arrangementet. Det holder ikke å bare skrive «styremøte». F.eks. «Formålet med styresamlingen er ruste de tillitsvalgte for å møte informasjonsbehovet til medlemmene våre ifm. kommende omleggingsprosesser i virksomheten som følge av modernisering og robotisering.»

Foredragsholdere: Innledere eller foredragsholdere må navngis. Også interne foredragsholdere kan settes opp som en utgift, f.eks. et styremedlem som i et innlegg deler av egen erfaring.

Deltakerliste: Søknaden må inneholde et anslag over hvor mange deltakere arrangementet skal ha. Fullstendig deltakerliste vil sjelden være klar når du søker, men en oppdatert deltakerliste skal ettersendes.

Tidspunkt for søknad: Vi oppfordrer deg som tillitsvalgt å søke om OU-midler i forkant av et arrangement. Ved å søke i forkant vil du som tillitsvalgt få avklart hva som kan dekkes, og du minimerer risikoen for å stå igjen med utgifter som du/dere må dekke selv. Det er også enklere å sende inn bilag løpende, slik at du unngår å lete frem dette etter arrangementet. De fleste hoteller og konferanselokaler tilbyr et kostnadsoverslag som du kan sende sammen med søknaden.

Her finner du søknadsskjema for OU-midler