Delegatfordeling på landsmøtet

Til landsmøtet velger de fem seksjonene fire delegater hver. I tillegg fordeles 39 delegater proporsjonalt mellom seksjonene etter medlemstall, med unntak av Juristforbundet – Student.

Delegatene velges på seksjonenes årsmøter, ved elektroniske valg eller av seksjonsstyret etter fullmakt fra årsmøtet.

For landsmøtet 2022 er delegatfordelingen slik:

  • Juristforbundet – Stat 23
  • Juristforbundet – Privat 19
  • Juristforbundet – Kommune 8
  • Juristforbundet – Dommerforeningen 5
  • Juristforbundet – Student 4

Det avtroppende hovedstyrets medlemmer møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Når er landsmøtet beslutningsdyktig?

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst tre seksjoner er representert og minst 30 stemmeberettigede delegater er til stede.

Stemmereglene finnes i vedtekter for Norges Juristforbund § 3-1-5.


Protokoller fra de siste landsmøtene

Protokoll fra ordinært landsmøte 2020

Protokoll fra ekstraordinært landsmøte 2020

Protokoll ekstraordinært Landsmøte 4 nov 2019

Lenke til protokoll fra ordinært landsmøte 2018