Humanitært samarbeid

Juristforbundet samarbeider med ideelle organisasjoner som arbeider for rettshjelp og rettssikkerhet. Forbundet bidrar med økonomisk støtte, samarbeider om rettssikkerhetspolitiske spørsmål og utveksler informasjon med organisasjonene som hovedstyret har valgt.

I 2018 er det organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist ved Gatejuristen som får Juristforbundets støtte. 

Juristforbundet har samarbeidet med FOKUS siden 2016 om deres program "Rettssikkerhet for kvinner utsatt for vold i Guatemala". Programmet består av et rettshjelpprogram for kvinner og et "Politiprogram" som Juristforbundet støtter faglig og økonomisk. Juristforbundet samarbeider også med FOKUS om et rettshjelpsprosjekt for kvinner og barn i Tanzania, hvor også JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) deltar. 

I tillegg får Gatejuristens prosjekt Barnas Jurist, som jobber for at flerte barn og unge skal få sine grunnleggende rettigheter oppfylt, økonomisk støtte fra Juristforbundet i 2018. 

Les mer i Juristen

 
Kriterier for humanitært engasjement i Juristforbundet

  • Norges Juristforbund setter i sitt budsjett årlig av en samlet sum til humanitært engasjement.

  • Engasjementet skal ha form av et avtalt samarbeid med en eller to organisasjoner, der Juristforbundet bidrar med økonomiske ressurser og evt. rådgivning. Organisasjonen(e) bidrar med ulike informasjons- og opplæringstiltak rettet mot forbundets medlemmer. Samarbeidet skal også, når dette er naturlig, lede til felles medieutspill om sammenfallende synspunkter på aktuelle politiske og humanitære saker.

  • Samarbeidspartner(e) skal velges blant organisasjoner som driver et klart humanitært bistandsarbeid, og arbeid for rettssikkerhet skal som hovedregel prioriteres. Organisasjonene kan drive sitt arbeid så vel innenlands som internasjonalt.

  • Juristforbundet kan gjerne øremerke sin bistand til bestemte prosjekter, mottaksland eller arbeidsområder hos den valgte organisasjonen.

  • Samarbeidet avtales for en periode på to eller tre år av gangen etter vedtak i hovedstyret.

  • Mottaksorganisasjonen forventes å legge frem en årlig rapport til hovedstyret for det arbeidet Juristforbundet har støttet.

  • Hovedstyret velger en kontakt- og talsperson for samarbeidet blant medlemmene, og en medarbeider i sekretariatet tillegges det administrative oppfølgingsansvaret.

  • Juristforbundet åpner ikke for annen humanitær/veldedig bistand uten at dette er vedtatt av hovedstyret.