Årsmøte for Bedriftsjuristene

Foto: Istock/Izusek

Bedriftsjuristene i Juristforbundet - Privat har gleden av å invitere til årsmøte torsdag 23. mai i Oslo.  

Tid
Start: 23.05 kl. 17:30
Slutt: 23.05 kl. 19:30
 
Kursansvarlig
Eline Sekkelsten Østby
Mobil: +4798425700
Sted
Stortingsgata Kurs & Konferanse
Stortingsgt. 20, 0161 OSLO
Pris
Ordinær pris: 0,-
Medlemspris: Gratis
Studentpris*: Gratis
Påmeldingsfrist
20.05 kl. 12:00
* Har du vært yrkesaktiv i mindre enn 5 år betaler du studentpris

Dagsorden er som følger: 

1) Valg av ordstyrer samt 2 personer til signering av årsmøteprotokoll

2) Styrets beretning 
Forslag til vedtak: 
"Årsmøtet tar styrets beretning til orientering."

3) Styrets forslag til handlingsplan
Forslag til vedtak: 
"Årsmøtet tar styrets handlingsplan til orientering."

4) Styrets forslag til vedtektsendringer
Forslag til vedtak: 
"Årsmøtet vedtok forslaget til vedtektsendringer"

5) Valgkomiteens forslag til nytt styre
Forslag til vedtak:
"Årsmøtet vedtok valkomiteens forslag til nytt styre til BJ."

Umiddelbart etter årsmøtet inviterer vi til foredraget "Beslagsfriheten og taushetsplikten for internadvokater under press" ved Heidi Jorkjend og Eivind Vesterkjær, partnere i Advokatfirmaet Thommessen AS.

Bakgrunn for foredraget er at ved håndheving av EU/EØS-konkurransereglene kan Kommisjonen og EFTAs Overvåkingsorgan beslaglegge selskapets kommunikasjon med sine internadvokater. Flere europeiske land har en tilsvarende løsning i sine nasjonale rettssystemer. Etter norsk rett omfatter beslagsforbudet både eksterne advokater og internadvokater. I mars avsa Hordaland tingrett kjennelse THOD-2023-93091 i tvist mellom Staten v/Konkurransetilsynet og KLP, hvor tingretten bekreftet at beslagsforbudet etter norsk rett omfatter internadvokater også når Konkurransetilsynet håndhever EØS-konkurransereglene. Konkurransetilsynet har påanket kjennelsen og bedt om at saken forelegges for EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse. Er internadvokatrollen under press?

Velkommen! 

Kursnummer 249065