Pensjonisttreff


Nils Erik Lie holder foredraget "Frimodige ytringer om jusstudiet, domstolene og advokatstanden" 21. november 2023.  

Det blir servert rundstykker, te/kaffe og kake.
Inregistrering fra kl. 17.30.

Velkommen!

Tid
Start: 21.11 kl. 18:00
Slutt: 21.11 kl. 20:30
 
Kursansvarlig
Amparo Echeverría Bjørningstad
Mobil: +4794485996
Sted
Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgata 26, 0162 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
15.11 kl. 15:00

Om foredragsholder

Nils Erik Lie ble født i 1942. Juridisk embetseksamen 1968. Dommerfullmektig Sør-Hedmark sorenskriverembete 1968-1970, advokat i Oslo og Moss 1970-1981, dommer Fredrikstad byrett 1981-1987, lagdommer Eidsivating/Borgarting lagmannsrett 1987-1990, lagmann 1990-1995, førstelagmann 1995-2010. Ekstraordinær lagdommer 2010-2015.

Har hatt en rekke tunge offentlige og private verv. Sensor ved det juridiske fakultet ved UiO siden slutten av 1970-tallet. Mye brukt som voldgiftsdommer. Har opp gjennom årene holdt en lang rekke faglige foredrag og forelesninger om forskjellige emner. Har skrevet bok om avhør i retten og kommentarer til skjønnsprosessloven og rettsgebyrloven. Fortsatt aktiv som redaktør av Norsk Retstidende, et verv han har hatt siden 2012, og som sensor og foreleser.

Om foredraget

Jusstudiet:
Refleksjoner rundt innholdet i det juridiske studiet og om de løpende endringene i innhold og form siden 1960-tallet. Utdannes det bedre jurister i dag enn på 1960-tallet? Trenger vi flere jurister? Hvordan skal vi utdanne dem for å møte dagens behov?

Domstolene:
Sammenhengen mellom domstolsgjøremål og domstolsstruktur. Hva vant vi ved domstolsreformen? Og hva kan vi vinne ved å reversere den? Er det andre interesser enn domstolenes egne som bør tillegges vekt? Ensidig vekt på stordriftsfordeler fra fagmiljøenes side?
Behov for grunnleggende endringer i sivilprosessen og straffeprosessen? Spennet effektivitet – rettssikkerhet? Hva med Høyesteretts rolle? Og hva med en stadig mer komplisert rettskildesituasjon? Og hva med KI?

Advokatstanden:
Får vi et A-lag og et B-lag – eller har vi det allerede? Salærberegningen. Salærnivået – offentlige satser og ellers. Prosesslysten? Utglidning i argumentasjonsgrunnlagene – faktum og jus? Rettskildebruken?

Kursnummer 239004