Mastergradsstipend

Foto: Istock/FreshSplash

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte stipend, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret. Hvert stipend er nå på kr. 35 000. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. februar og for høstsemesteret 10. september. Tildeling finner sted innen utløpet av april (vårsemesteret) og utløpet av november (høstsemesteret). 

Medlemmer av Juristforbundet – Student som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap (30 eller 60 studiepoeng) kan søke om stipend hos Juristforbundet.

Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema, et kort sammendrag på maksimalt 150 ord og når den planlegges innlevert.

Tema for oppgaven må dreie seg om ett av følgende fagområder:

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, tvisteløsning, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering
  • Anskaffelsesrett og konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • Legal Tech/digitalisering

Oversikt over tidligere tildelinger

Retningslinjer for mastergradsstipend