Mastergradsstipend

Retningslinjer for tildeling

Vedtatt av Juristforbundets hovedstyre 25. april 2018.

Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25 000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. januar og for høstsemesteret 10. august.

1. Søkere

Medlemmer av Juristforbundet som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap (30 eller 60 studiepoeng) kan søke om stipend og eventuelt skriveplass hos Juristforbundet.

Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert.

2. Stipendets formål

Tema for oppgaven må dreie seg om ett av følgende fagområder:

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering

3. Utbetaling av stipendet

Stipendet utbetales innen 14 dager etter at Hovedstyret har truffet vedtak om tildeling av stipendene.

4. Videre bruk av masteroppgaven

Oppgaven oversendes Juristforbundet samtidig med innlevering til universitetet. Juristforbundet forbeholder seg retten til å bruke masteroppgaven i sitt videre arbeid og eventuelt publisere hele eller deler av den. Dette gjøres i samarbeid med kandidaten.

Søknad sendes post@juristforbundet.no og merkes "Mastergradsstipend vår 2019".