Mastergradsstipend

Retningslinjer for tildeling

Vedtatt av Juristforbundets hovedstyre 20.10.2022

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte stipend a kr. 35 000, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. februar og for høstsemesteret 10. september.

1. Søkere

Medlemmer av Juristforbundet som har begynt å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap (30 eller 60 studiepoeng) kan søke om stipend og eventuelt skriveplass hos Juristforbundet.

Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema, et kort sammendrag på maksimalt 150 ord og når den planlegges innlevert.

Ved tildeling av stipend legges vekt på følgende kriterier:

-  oppgavens relevans for Juristforbundets arbeid innen de til enhver tid gjeldende satsingsområder

-  søknadens kvalitet

-  søkerens antatte gjennomføringsevne

-  søknadens samfunnsaktualitet

-  søkerens motivasjon for tema

-  oppgavens grad av nyskapning (rettstomme rom)

-  realismen i prosjektbeskrivelsen

2. Stipendets formål

Tema for oppgaven må dreie seg om ett av følgende fagområder: 

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, tvisteløsning, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering
  • Anskaffelsesrett og konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • Legal Tech/digitalisering

I særlige tilfelle kan også andre fagområder vurderes.

3. Utbetaling av stipendet

Stipendet utbetales innen 14 dager etter at Hovedstyret har truffet vedtak om tildeling av stipendene.

4. Videre bruk av masteroppgaven

Oppgaven oversendes Juristforbundet samtidig med innlevering til universitetet.

I samråd med kandidaten vurderer Juristforbundet hvorvidt hele eller deler av oppgaven skal publiseres.